Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006.

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
1 703 050 PLN
Wartość dofinansowania:
1 703 050 PLN
Jednostka Realizująca:

Wydział Edukacji

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-9-1
Realizacja do:
2006-10-31
Opis projektu


Celem projektu było podniesienie dostępności kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz pochodzących z rodzin znajdujących się w złej kondycji materialnej.

Projekt został skierowany do uczniów szkół kończących się maturą, a dochód w rodzinach uczniów starających się o przyznanie stypendium nie mógł przekroczyć 504 zł na osobę. Dopuszczalna była kwota 583 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ostatecznie programem objęto uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Realizacja zadania polegała na przyznaniu stypendiów w wysokości 1.000 zł uczniom spełniającym warunki formalne. Stypendium było wypłacane na zasadzie refundacji za koszty poniesione w związku z kształceniem, co gwarantować miało właściwe wykorzystanie środków.  

W roku szkolnym 2005/2006 przyznano łącznie 1438 stypendiów.