Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
291 093,97 PLN
Wartość dofinansowania:
291 093,97 PLN
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2004-11-11
Realizacja do:
2008-3-31
Opis projektu


Projekt dotyczył bezrobotnych osób chorych psychicznie i tych, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia i zależności od systemu pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji swiadczących wsparcie takim osobom.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej statutowo zajmuje się pomocą wyżej wymienionej grupie, jednak charakter działań przewidzianych do realizacji w projekcie był innowacyjny i zaistniała koniczność przeprowadzenia dogłębnej analizy sytuacji tych osób poprzez bezpośrednie konsultacje przeprowadzone zarówno z beneficjentami ostatecznymi jak i wybranymi organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy. 

Kolejnym krokiem Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej było utworzenie „laboratoriów” mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób objętych pomocą. 

Laboratorium – grupa konserwatorsko-remontowa, funkcjonująca przy Klubie Integracji Społecznej MOPS.

Laboratorium – stanowiska dla osób z wyższym wykształceniem w Dziale Poradnictwa MOPS.

Poradnictwo specjalistyczne w ramach Klubu Integracji Społecznej:

  • poradnictwo prawne, socjalne i mieszkaniowe
  • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz psychoedukacja,
  • doradztwo zawodowe, w tym wytyczanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie analizy możliwości poszczególnych osób.

Partnerstwo zawiązane do realizacji projektu miało na celu upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki rezultatu lub rezultatów wypracowanych w trakcie realizacji laboratoriów i poradnictwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach powyższego działania był odpowiedzialny za realizację następujących działań:

  • wydanie i upowszechnianie 500 egzemplarzy poradnika w zakresie „Rozwijania nowoczesnych metod pracy socjalnej jako instrumentów służących reintegracji zawodowej i społecznej osób z grup beneficjentów ostatecznych”,
  • dążenie do zmiany postrzegania przez administrację samorządową, polityków oraz społeczność lokalną osób chorujących psychicznie lub z psychicznymi konsekwencjami długotrwałego bezrobocia  - przygotowanie i przeprowadzenie w mediach lokalnych kampanii informacyjno-promocyjnej.