Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, etap I

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
18 184 000 EUR
Wartość dofinansowania:
11 274 080 EUR
Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. / Biuro Funduszy Europejskich UMK

Okres programowy:
przedakcesyjny
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2000-12-18
Realizacja do:
2010-12-31
Opis projektu

Projekt stworzył system postępowania z odpadami komunalnymi pozwalający na kompleksowe rozwiązania problemu odpadów komunalnych w Krakowie oraz gminach ościennych zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej i praktyką postępowania z odpadami w krajach członkowskich Unii, poprzez:

 • rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz wraz z inwestycjami towarzyszącymi:

  Odcinek I – „Budowa III etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz”

  Odcinek II – „Odgazowanie II etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz”

  Odcinek III – „Rekultywacja II etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz”

  Odcinek IV – „ Prace budowlano - instalacyjne dla zabudowy kompostowni Barycz”

  Odcinek Va – „ Modernizacja drogi dojazdowej do składowiska ( ul. Kuryłowicza )”

  Odcinek Vb – „ Budowa kolektora sanitarnego „ Malinówka”
 • budowę kontenerowej kompostowni odpadów zielonych Barycz:

  Kompostownia odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 000 ton/rocznie to dwumodułowa kontenerowa kompostownia typu KNEER., składająca się z 16 kontenerów kompostujących, (w których zachodzi proces intensywnego kompostowania i następuje rozkład materiału organicznego), dwóch kontenerów technicznych, dwóch kontenerów z biofiltrem, urządzenia do załadunku kontenerów materiałem wsadowym oraz sterowni. Materiał wsadowy do kompostowni stanowią odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, odpady ogrodnicze, odpady z placów i targowisk oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego. Wyprodukowany kompost będzie wykorzystywany w pierwszym okresie do celów rekultywacji terenu na i wokół składowiska oraz terenów zielonych w mieście, a w przyszłości również sprzedawany jako materiał do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie.
 • rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów i budowę zakładu segregacji Barycz, poprzez wybudowanie sortowni odpadów Barycz, czyli kompleksowego zakładu unieszkodliwiania tzw. frakcji suchej odpadów komunalnych w oparciu o technologię segregacji mechanicznej i ręcznej.

  Sortownia to hala produkcyjna, wewnątrz której zbudowana jest linia do sortowania odpadów. Zgodnie z założeniami, sortowaniu w zakładzie segregacji Barycz poddawane będą odpady pochodzące z pojemników do selektywnej zbiórki rozstawionych w mieście, z dwupojemnikowego (workowego) systemu odbioru suchej frakcji odpadów komunalnych (bez części organicznych) z supermarketów, instytucji, szkół, spółdzielni mieszkaniowych, itp. Wybudowana instalacja pozwala na odzyskanie z odpadów:
  - makulatury w podziale na: karton i tekturę, magazyny ilustrowane i gazety,
  - szkła w podziale na: białe i kolorowe,
  - metali żelaznych i nieżelaznych,
  - tworzyw sztucznych z wyodrębnieniem na PET bezbarwny, PET kolorowy, opakowania (PEHD) oraz folie.

  Segregacja na dużą skalę będzie możliwa dzięki zakupowi 1750 sztuk pojemników oraz 4 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów.
  A w ramach działąń promocyjnych ruszy program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w Krakowie na lata 2006 – 2009.

W dniu 18.12.2007 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu, który dodatkowo objął:

 • zakup kontenerowego bloku energetycznego (zespół prądotwórczy) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
 • budowę zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia,
 • rozbudowę części magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.