Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
85 804 200 EUR
Wartość dofinansowania:
55 772 730 EUR
Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Okres programowy:
przedakcesyjny
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2000-12-28
Realizacja do:
2010-12-31
Miejsce realizacji:
Dymarek, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Decyzją nr PH/2000/6181 oraz Memorandum Finansowym z dnia 28 grudnia 2000 r., Komisja Europejska przyznała dotację dla Projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”, składającego się z kontraktu głównego na roboty pn. „Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie” oraz związanych z nim trzech kontraktów na usługi. Rozstrzygnięcie kontraktów przyniosło znaczne oszczędności środków w stosunku do szacunkowych kosztów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie i w Memorandum Finansowym.

W ramach wykorzystania powstałych oszczędności, Beneficjent złożył w 2004 roku wniosek o rozszerzenie zakresu Projektu o 3 dodatkowe zadania integralnie związane z oczyszczalnią w Płaszowie i 19.12.2005 r. uzyskał Decyzję nr K(2005)5792.

Całość inwestycji obejmowała realizację następujących działań:

Modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie:

·  zwiększenie przepustowości istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków  w Płaszowie ze 132 tys.m3/d do 656 tys.m3/d (potrzebnej w porze deszczowej), poprzez budowę: kanału doprowadzającego ścieki, pompowni ścieków, krat, piaskowników, budynku separacji piasku oraz osadnika wstępnego,

·  budowę biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 328 tys.m3/d, składającej się z 5 reaktorów biologicznych i 10 osadników wtórnych i stacji dmuchaw,

·  budowę nowej nitki przeróbki osadów ściekowych, obejmującej ich zagęszczanie, fermentację metanową, końcowe odwadnianie, oraz produkcję ciepła z biogazu.

Obiekty Oczyszczalni ścieków Płaszów II są zlokalizowane na obszarze około 50 ha. Oczyszczalnia wyposażona jest w kompleksowy system sterowania ze stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową i sterowniczą.  Roboty zakończono 09.10.2007r.


Budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów:

·  stacja o przepustowości średnio 64 ton suchej masy na dobę, spełniająca wymogi najlepszych dostępnych technik, została wybudowana na terenie oczyszczalni Płaszów

. termiczna utylizacja (spopielenie) osadów poprzedzona jest ich podsuszeniem zapewniającym autotermiczność procesu. Stacja wyposażona jest w wysoce efektywne urządzenia do oczyszczania i monitoringu spalin.


Rekultywację lagun osadowych:

·       rekultywację ok. 18,5 ha terenu lagun osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Płaszów, poprzez wykonanie właściwych zabiegów technicznych (ukształtowanie rzeźby terenu, ukształtowanie i regulacja warunków hydrologicznych, ujęcie biogazu, budowa dróg dojazdowych) i agrotechnicznych (odtworzenie gleb, biologiczna i przeciwerozyjna odbudowa zboczy, zapoczątkowanie procesów glebotwórczych).


Budowę kolektora Dolnej Terasy Wisły (DTW):

·  budowę pompowni ścieków o przepustowości 0,9 m3/s, kolektora grawitacyjnego  o dł. ok. 6,2 km  i rurociągów tłocznych 2 x 0,38 km.

W wyniku realizacji Projektu zostały osiągnięte następujące cele:

– zgodność z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych,

– zgodność z dyrektywami dotyczącymi wody pitnej,

– ochrona źródeł wód powierzchniowych i podziemnych;

– zapewnienie wysokiej jakości i niezawodnych usług kanalizacyjnych mieszkańcom miasta Krakowa.


Dzięki inwestycji 100% ścieków jest oczyszczane!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:http://www.mpwik.krakow.pl/