Różne drogi - jeden cel etap I i II

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
9 195 964,60 PLN
Wartość dofinansowania:
9 195 964,60 PLN
Jednostka Realizująca:


Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Edukacja, Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2008-3-1
Realizacja do:
2009-12-31
Opis projektu


Głównym celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Projekt został zrealizowany w ramach programu PO KL działanie 6.1.3.

Etap I
W okresie wdrażania I etapu projektu „Różne drogi – jeden cel” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparciem zostało objętych 912 osób,.

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką beneficjenta określoną w projekcie udział w formach aktywnych zakończyło 860 osób.

W 2008 r. zorganizowano łącznie 17 różnych szkoleń dla 530 osób. Beneficjenci ostateczni projektu „Różne drogi – jeden cel” mogli nabyć nowe lub uzupełnić posiadane już kwalifikacje w następujących szkoleniach: „Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem UDT”, „Spawacz z językiem angielskim od podstaw”, „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”, „Opiekun osób starszych”, „Florystyka”, „Fryzjer stylista”, „Obsługa komputera od podstaw”, „Obsługa komputera z ECDL”, „Grafika komputerowa”, „AUTOCAD – projektowanie I, II, III stopnia”, „Kadry i płace”, „Pomoc księgowej”, „Księgowość dla MŚP”, „Specjalista ds. pozyskiwania środków z UE”, „Język angielski od podstaw”, „Sekretarka – asystentka”, „Przedsiębiorczość”.

Ponadto 150 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Etap II

Z dniem 31.12.2009 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zakończył realizację II etapu projektu systemowego „Różne drogi - jeden cel” . Od początku roku w projekcie wzięło udział 989 osób (607 kobiet, 382 mężczyzn), z czego 969 (593 kobiety, 376 mężczyzn) zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

W procesie rekrutacji do projektu uwzględniono przynależność do grup preferowanych. W projekcie uczestniczyło łącznie 232 beneficjentów powyżej 50 roku życia, 217 osób poniżej 25 roku życia, 330 długotrwale bezrobotnych, 58 osób bezrobotnych niepełnosprawnych.

W 2009 roku zorganizowano 17 różnych rodzajów szkoleń, którymi objęto 639 osób, każdy uczestnik po zakończonym udziale otrzymał zaświadczenie, bądź certyfikat poświadczający nabyte kwalifikacje. Na staże skierowano 348 osób bezrobotnych. Wszyscy stażyści otrzymali zaświadczenie o odbyciu stażu. Z pomocy doradców zawodowych w postaci Indywidualnego Planu Działania skorzystały 484 osoby, usługi doradcze umożliwiły bezrobotnym dobór określonej formy wsparcia. Spośród wszystkich uczestników szkolenia „Mała przedsiębiorczość”, 130 osobom przyznano i wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.