Gospodarka wodno–ściekowa w Krakowie – etap I

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
36 405 900 EUR
Wartość dofinansowania:
21 479 481 EUR ( 59%)
Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Okres programowy:
2004-2006
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2005-12-19
Realizacja do:
2010-12-31
Miejsce realizacji:
Senatorska, Kraków Pokaż na mapie
Opis projektu

Dnia 19 grudnia 2005r. Decyzją Komisji Europejskiej przyznane zostało dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”.
Na przedsięwzięcie składały się 4 zadania inwestycyjne realizowane w ramach 6 kontraktów:

Zadania inwestycyjne: Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku „Urwisko” Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Miasta Krakowa (dzielnica Nowa Huta)

Zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych kontraktów roboty budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2007r. i trwały do końca 2010 roku.

Zadanie 1 - Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku „Urwisko”.

Zadanie polegało na budowie kanału odłączającego potok Urwisko (zlokalizowanego w Dzielnicy IX Łagiewniki w osiedlu Borek Fałęcki) od kanalizacji miejskiej Krakowa i odprowadzeniu wód potoku bezpośrednio do rzeki Wilgi, która była jego naturalnym odbiornikiem. Wody potoku nie wymagają oczyszczania przed wprowadzeniem do rzeki Wilgi. W ramach zadania wykonano kanał wraz z wlotem potoku do kanału i wylotem o łącznej długości 431,9 m.

Wprowadzanie wód potoku do kanalizacji miejskiej powodowało przepełnienie kolektora ogólnospławnego zwłaszcza w czasie obfitych opadów, co skutkowało pogorszeniem sprawności systemu kanalizacyjnego w tym rejonie. Ponadto w okresie obfitych opadów atmosferycznych następował zrzut nadmiaru ścieków z kolektora ogólnospławnego do rzeki Wilgi, powodując jej dodatkowe zanieczyszczenie.

Efektem realizacji zadania jest: odciążenie kolektora ogólnospławnego i oczyszczalni Płaszów od wód potoku Urwisko Ograniczenie zanieczyszczenia wód rzeki Wilgi ściekami zrzucanymi na przelewie w czasie obfitych opadów Umożliwienie wprowadzania do odciążonego kolektora ogólnospławnego ścieków sanitarnych z rejonu osiedla Borek Fałęcki (z tej części osiedla, która nie posiadała systemu kanalizacyjnego).

Zadanie 2 - Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie.

Zadanie polegało na budowie kolektora ogólnospławnego o długości 893,6 m, którego celem jest przejęcie nadmiaru ścieków ogólnospławnych z przelewu burzowego na kolektorze B usytuowanego na os. Centrum E w Nowej Hucie. W czasie intensywnych opadów, część ścieków poprzez przelew była kierowana kanałem bezpośrednio na pobliskie łąki i do istniejących rowów melioracyjnych. Powodowało to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, skażenie cieków oraz występowanie uciążliwych odorów. Stan taki był niepożądany tym bardziej, że tereny zalewane występują w pobliżu zabudowy miejskiej (szkoła, ośrodek zdrowia, zabudowa mieszkaniowa) oraz w rejonie użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”.

Efektem realizacji tego zadania jest: odciążenie kolektora ogólnospławnego, zaprzestanie odprowadzania nadmiaru ścieków na teren użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie”, poprawa stanu środowiska naturalnego w tamtym rejonie.

Zadanie 3 - Renowacja systemu kanalizacyjnego Miasta Krakowa

Zadanie polegało na renowacji 54,0 km sieci kanalizacyjnych. Renowacja sieci kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie miasta rozwiniętego urbanizacyjnie, o mocno zagęszczonej zabudowie i natężonym ruchu komunikacyjnym staje się niekwestionowaną koniecznością. Główne problemy pojawiające się w istniejących przewodach kanalizacyjnych to: nieszczelne połączenia, przerosty korzeni, sedymentacja, zamulanie, przemieszczenia rur, niedostateczna wydajność, korozja/agresywność chemiczna, pęknięcia (uszkodzenia strukturalne), zapadnięcia.

Efektem realizacji tego zadania jest: ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kanalizacji, wyeliminowanie zagrożeń: eksfiltracji ścieków do gruntu, zniszczenia (zawalenia się) kanałów, zapadnięć terenu i uszkodzeń ciągów komunikacyjnych (drogi, torowiska) na odnowionych odcinkach kanalizacji.

Zadanie 4 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach Miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)

Tereny zabudowy mieszkaniowej, położone we wschodnich, peryferyjnych rejonach Krakowa na wschód i południowy-wschód od kombinatu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie (dawna Huta im. Sendzimira) nie były skanalizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej w tych rejonach miasta realizowana jest etapami z uwagi na znaczny ich obszar. Realizacja zadania  stanowi pierwszy etap budowy systemu kanalizacji w rejonie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Elementy zakończone w ramach tego zadania pozwalają na dalszą rozbudowę systemu w następnych etapach. W zakresie za zadania wykonano: 12,2 km  kolektorów sanitarnych,14 pompowni ścieków sanitarnych, 4,6 km rurociągów tłocznych, zlokalizowanych na terenach osiedli Branice, Chałupki Górne, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski i Wolica. Równocześnie z budową kanalizacji wykonano przyłącza kanalizacyjne stanowiące koszt niekwalifikowany.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej przyczyniła się  do: zwiększenia ilość nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej ochrony środowiska tego obszaru z uwagi na to, że ścieki surowe gromadzone głównie w szambach mogły zanieczyszczać naturalne środowisko gruntowe i wodne podniesienia standardu życia mieszkańców uatrakcyjnienia teren pod względem inwestycyjnym.

Po zakończeniu projektu całkowity koszt kwalifikowany wyniósł: 37.220.499,37 EUR.

Realizacja Projektu wpłynęła na ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami, poprawę efektywności pracy oczyszczalni ścieków, co z kolei wpływa na poprawę czystości odbiornika, czyli rzeki Wisły, jej zlewni i w dalszej kolejności morza Bałtyckiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.mpwik.krakow.pl/