Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 15 326 755,80 zł
Wartość dofinansowania: 15 326 755,80 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2021-1-1
Realizacja do: 2022-12-31

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44,3% osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie GUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Ze wsparcia skorzysta 1179 kobiet i mężczyzn 30+ w szczególnej sytuacji na rynku pracy: powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami oraz kobiet niespełniających dodatkowych kryteriów.

Każdy uczestnik skorzysta z usług i instrumentów rynku pracy wynikających z diagnozy w IPD - np. wsparcia szkoleniowego, stażu, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, popartych formami bezkosztowymi udzielanymi w zależności od właściwej formy aktywizacji przed lub po jej zrealizowaniu: pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

W projekcie finansowane będą koszty organizacji 734 staży, 275 dotacji, 50 prac interwencyjnych, 50 szkoleń indywidualnych, 5 szkoleń grupowych dla 50 os., koszty egzaminu dla 20 os.

Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn złożona min. z 3 elementów pomocy zmniejszy negatywne oddziaływanie barier zatrudnieniowych: m.in. braku kwalifikacji/kompetencji, doświadczenia, brak środków umożliwiających podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt wspierał będzie zatrudnienie oraz samozatrudnienie.

Wsparcie udzielane będzie zgodnie z zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na częstą dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, do projektu zostanie zrekrutowanych co najmniej 51% kobiet.

 

forma wsparcia liczba osób rekrutacja w 2021 rekrutacja w 2022 towarzyszące wsparciu formy bezkosztowe
staż 734 tak tak

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

szkolenie indywidualne 50 tak tak

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

szkolenie grupowe 50 nie tak

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

dofinansowanie kosztów egzaminu 20 tak nie

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

dotacje 275 tak tak

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

prace interwencyjne 50 tak tak

pośrednictwo pracy + poradnictwo zawodowe

SUMA:                     1179