Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 14 662 990,11 zł
Wartość dofinansowania: 14 662 990,11 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2021-1-1
Realizacja do: 2022-12-31

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż., pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  Przedstawienie uczestnikowi projektu konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych.

Ze wsparcia skorzysta co najmniej 1128 kobiet i mężczyzn do 29 r.ż., w tym w szczególności osób zaliczanych do kat. NEET /not in employment, education or training/ - grupa ta stanowić będzie min. 60%. Priorytetowo aktywizowane będą osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami stanowić będzie nie mniej niż 20% ogółu).

Każdy uczestnik skorzysta z form bezkosztowych oraz usług i instrumentów rynku pracy wynikających z Indywidualnego Planu Działania - np. wsparcia szkoleniowego, stażu, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, innych form wynikających z Indywidualnego Planu Działania oraz rozmów doradczych. Finansowanie obejmie 668 staży, 280 dotacji, 40 prac interwencyjnych, 40 bonów szkoleniowych, 5 szkoleń grupowych dla 50 os., inne formy (50).

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna zmniejszy negatywne oddziaływanie barier zatrudnieniowych: m.in. braku kwalifikacji/kompetencji, doświadczenia, braku środków na realizację własnych inicjatyw zawodowych. Wsparcie wysokiej jakości, zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla Młodzieży, udzielane będzie do 4 miesięcy od przystąpienia uczestnika do projektu. Udział przywróci motywację, zachęci do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zwiększy szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Pożądanym rezultatem realizacji będzie efektywność zatrudnieniowa na poziomie 44% dla uczestników w trudnej sytuacji i 59,5% dla pozostałych osób. Projekt wesprze przedsiębiorczość oraz ideę kształcenia ustawicznego.

Wsparcie udzielane będzie zgodnie z zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na częstą dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, do projektu zostanie zrekrutowanych co najmniej 51% kobiet.

forma wsparcia liczba osób rekrutacja w 2021 rekrutacja w 2022 towarzyszące wsparciu bezkosztowe formy
staż 668 tak tak pośrednictwo pracy
szkolenie zawodowe 50 nie tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
bon szkoleniowy 40 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
prace interwencyjne 40 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy
dotacje 280 tak tak poradnictwo zawodowe
inne formy wynikające z IPD 50 tak tak poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy

SUMA:                             1128