Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 13 793 853,55 PLN
Wartość dofinansowania: 13 793 853,55 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2020-1-1
Realizacja do: 2021-6-30

Opis projektu

Celem głównym projektu pozakonkursowego było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Adresatami wsparcia w projekcie byli: kobiety i mężczyźni posiadający status osoby bezrobotnej, spełniający co najmniej jedno dodatkowe kryterium: osoby długotrwale bezrobotnej (pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy), osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, posiadającej wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED-3: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum, osoby powyżej 50 roku życia.

Rekrutacja obejmowała także kobiety niespełniające dodatkowych kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób z w/w grup.

W związku z finansowaniem w ramach projektu RPO WM instrumentów „Tarczy antykryzysowej”, uczestnikami projektu w 2020 r. byli również pracownicy oraz osoby samozatrudnione objęte wsparciem z art. 15zzb-zze ustawy COVID-19.

Zgodnie z założeniem kompleksowości udzielanej pomocy ścieżka wsparcia osoby bezrobotnej obejmowała co najmniej 3 elementy – formy bezkosztowe (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) oraz kosztowe (staże, dotacje). Po formach bezkosztowych na staż skierowano 101 osób, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej otrzymało 101 osób.

W 2020 r. ze środków projektu RPO WM finansowane były również instrumenty „Tarczy antykryzysowej” – dofinansowania z art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej COVID-19 wspierające przedsiębiorców/ NGO w zatrudnieniu oraz utrzymaniu działalności gospodarczej, udzielane były w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19. Dofinansowanie na podstawie art. 15zzb wypłacono 63 przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników oraz 511 samozatrudnionym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Projekt realizowany był z uwzględnieniem zasady równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2021 r.