Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 12 990 615,91 PLN
Wartość dofinansowania: 12 990 615,91 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzi Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2020-1-1
Realizacja do: 2021-6-30

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Grupę docelową projektu stanowiła grupa kobiet i mężczyzn do 29 r.ż. posiadających status osoby bezrobotnej, w tym:

- co najmniej 20% uczestników projektu - osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach – poziom wykształcenia do ISCED-3).

- co najmniej 60% uczestników - osoby z kategorii NEET. W związku z finansowaniem w ramach projektu instrumentów „Tarczy antykryzysowej” uczestnikami byli również pracownicy oraz osoby samozatrudnione objęte wsparciem z art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej COVID-19.

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych realizowano staże (skierowano 179 osób) oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (101 dotacji). Formami towarzyszącymi właściwej formie aktywizacji było pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe.

Ze środków projektu PO WER finansowane były również instrumenty „Tarczy antykryzysowej” – dofinansowania z art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej COVID-19 wspierające przedsiębiorców/ NGO w zatrudnieniu oraz utrzymaniu działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19. W ramach projektu dofinansowanie wypłacono 6 organizacjom pozarządowym, 334 przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników oraz 266 samozatrudnionym prowadzącym jednoosobowe działalności. Projekt realizowano z uwzględnieniem zasady równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2021 r.