Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
18 493 357,50 PLN
Wartość dofinansowania:
5 264 939,37 PLN
Beneficjent:

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.  

Jednostka Realizująca:

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.  

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sport,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-8-1
Realizacja do:
2021-3-22
Opis projektu

Celem projektu jest stwo­rze­nie na te­re­nie „Przy­la­sku Ru­siec­kie­go” ob­sza­ru wy­po­sa­żo­ne­go w in­fra­struk­tu­rę umoż­li­wia­ją­cą peł­nie­nie funk­cji re­kre­acyj­no-kul­tu­ro­wo-spor­to­wych.

Pro­jekt Bu­do­wa in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1 ma za­pew­nić no­wo­cze­sne, do­stęp­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych, wie­lo­funk­cyj­ne cen­trum tu­ry­sty­ki, re­kre­acji i wy­po­czyn­ku. Prze­wi­du­je upo­rząd­ko­wa­nie te­re­nu, prze­bu­do­wę ukła­du ście­żek, par­kin­gów, cią­gów pie­szych i pie­szo-ro­we­ro­wych, bu­do­wę urzą­dzeń i obiek­tów re­kre­acji oraz usług, po­mo­stów, obiek­tów małej ar­chi­tek­tu­ry, oświe­tle­nia i in­nych urzą­dzeń in­te­li­gent­ne­go za­rzą­dza­nia.