Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK)

Programy

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 192 067,42 PLN
Wartość dofinansowania: 146 689,56 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Rewitalizacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-1-1
Realizacja do: 2016-12-31

Opis projektu

Projekt ma na celu aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa, jako zasadniczego instrumentu planowania oraz wdrażania działań rewitalizacyjnych w mieście. Dlatego też realizacja projektu ukierunkowana jest na:

• zachowanie ciągłości procesu rewitalizacji w mieście, w kierunku docelowego przekształcenia programów rewitalizacji w Gminny Program Rewitalizacji;

• zredefiniowaniu obszarów przewidzianych do rewitalizacji pod kątem wymagań zawartych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji, ale także po kątem możliwości powiązań funkcjonalnych rodzajów interwencji;

• implementacji kryteriów społecznych, jako podstawowych wyznaczników rezultatu i oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach rewitalizacji;

• uruchomienie lokalnych potencjałów: włączenie do procesu rewitalizacji podmiotów niepublicznych poprzez implementację dostępnych instrumentów prawnych i organizacyjnych (inicjatywa lokalna, projekty partnerskie, lokalne fora rewitalizacji itp.) w celu uaktywnienia sieci relacji społeczno-gospodarczych, aktywizacja lokalnych społeczności, jako źródła niewykorzystanego potencjału integracyjnego i kapitału społecznego;

• implementację instrumentów integracji zarządzania rewitalizacją (koordynacja, kooperacja gminy z podmiotami niepublicznymi, dialog społeczny jako instrument współdecydowania na poziomie lokalnym);

• integrację interwencji na obszarach rewitalizacji poprzez wiązanie przedsięwzięć w projekty zintegrowane – wiązki projektów wzajemnie komplementarnych, realizowane przez wielopodmiotowe zespoły projektowe.