Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie

Programy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo
Informacje o projekcie
Wartość:
10 420 533,18
Wartość dofinansowania:
8 857 453,20
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2019-5-1
Realizacja do:
2022-4-30
Opis projektu

Projekt „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, których wiodącymi problemami są:

1) bezdomność,

2) niepełnosprawność,

3) utrudnienia w pełnieniu roli rodzica ze względu na uzależnienie, zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawność intelektualną,

4) niewystarczające kompetencje społeczne i/lub wychowawcze osób lub rodzin, w tym rodzin biologicznych i zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej,

5) bezrobocie

Poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu i przybliżenie ich do rynku pracy odbywa się poprzez identyfikację ich potrzeb oraz objęcie wsparciem w formie usług aktywnej integracji najlepiej na nie odpowiadającym.

Rezultat

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.