Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 4 872 031,94
Wartość dofinansowania: 4 872 031,94
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2019-1-1
Realizacja do: 2020-6-30

Opis projektu

Projekt adresowany był do kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, posiadających status osoby bezrobotnej - wyłącznie do grup określanych jako osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

• osób powyżej 50 r.ż.,

• osób długotrwale bezrobotnych,

• osób z niepełnosprawnościami,

• osób o niskich kwalifikacjach /do poziomu ISCED-3 – wykształcenie do średniego włącznie/,

• kobiet nienależących do żadnej z powyższych grup (w przypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).

Udział poszczególnych grup osób bezrobotnych (powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami wynikał z udziału procentowego tych grup w ogóle osób bezrobotnych 30+ z I i II profilem pomocy według stanu na 30.11.2018 r.).

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Cel projektu miał zostać osiągnięty poprzez objęcie uczestnika projektu usługami i instrumentami rynku pracy służącymi zwiększeniu szans na podjęcie pracy:

• aktualizacji wiedzy, kompetencji, kwalifikacji oraz nabyciu nowego zawodu,

• wzbogaceniu doświadczenia zawodowego i nabyciu cenionych umiejętności pracowniczych,

• uzyskaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• prezentacji ofert wsparcia lub pracy, przekazaniu aktualnych informacji o stanie rynku pracy,

• pomocy w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzeniu celowości udziału w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

Podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji potrzeb uczestnika był Indywidualny Plan Działania, czyli plan działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia. Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanował szczegółowe wsparcie obejmujące min. 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy,

2. pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy,

3. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,

4. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + prace interwencyjne.

W tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu zaangażowany był sam uczestnik. W przypadku szczególnie niekorzystnej sytuacji uczestnika, dopuszczono opracowanie ścieżki złożonej, zawierającej więcej niż 1 formę wsparcia kosztowego.

W projekcie zorganizowano szkolenia zawodowe dla 89 osób, 229 osób skierowano na staż, 117 osobom przyznano dotację, a 19 skierowano na prace interwencyjne. Łącznie ze wsparcia skorzystało 451 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym: 245 osób długotrwale bezrobotnych, 115 osób powyżej 50 r.ż., 260 osób o niskich kwalifikacjach, 27 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowano zgodnie z politykami horyzontalnymi UE.