Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
4 872 031,94
Wartość dofinansowania:
4 872 031,94
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2019-1-1
Realizacja do:
2020-6-30
Opis projektu

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje V edycję projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020)

Projekt adresowany jest do 439 kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, posiadających status osoby bezrobotnej, wyłącznie do grup określanych jako osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

• osób powyżej 50 r.ż. (152 osoby),

• osób długotrwale bezrobotnych (137 osób),

• osób z niepełnosprawnościami (51 osób),

• osób o niskich kwalifikacjach /do poziomu ISCED-3 – wykształcenie do średniego włącznie/ (99 osób),

• kobiet nienależących do żadnej z powyższych grup (w przypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).

Udział poszczególnych grup osób bezrobotnych (powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami) wynika z udziału procentowego tych grup w ogóle osób bezrobotnych 30+ z I i II profilem pomocy według stanu na 30.11.2018 r.

Rezultat

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczestnika projektu usługami i instrumentami rynku pracy służącymi zwiększeniu szans na podjęcie pracy:

• aktualizacji wiedzy, kompetencji, kwalifikacji oraz nabyciu nowego zawodu,

• wzbogaceniu doświadczenia zawodowego i nabyciu cenionych umiejętności pracowniczych,

• uzyskaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• prezentacji ofert wsparcia lub pracy, przekazaniu aktualnych informacji o stanie rynku pracy,

• pomocy w wyborze odpowiedniej formy wsparcia, potwierdzeniu celowości udziału w zaplanowanej ścieżce uczestnictwa.

Podstawowym narzędziem służącym do identyfikacji potrzeb uczestnika jest Indywidualny Plan Działania, czyli plan działań obejmujących usługi oraz instrumenty rynku pracy, które doprowadzą do zatrudnienia.

Dla każdego uczestnika doradca klienta zaplanuje szczegółowe wsparcie obejmujące min. 3 formy aktywizacji w ramach podstawowych ścieżek uczestnictwa:

1. poradnictwo zawodowe + szkolenie zawodowe + pośrednictwo pracy,

2. pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy,

3. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej,

4. poradnictwo zawodowe + pośrednictwo pracy + prace interwencyjne.

Zakłada się również, że w tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu zaangażowany będzie sam uczestnik.

W przypadku szczególnie niekorzystnej sytuacji uczestnika, dopuszcza się opracowanie ścieżki złożonej, zawierającej więcej niż 1 formę wsparcia kosztowego.

W 2019 r. zostaną sfinansowane: szkolenia zawodowe dla 60 osób, 211 miejsc stażowych, 90 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 20 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych

W 2020 r. projekt zakłada: szkolenia zawodowe dla 30 osób, 28 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.