Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 7 095 398
Wartość dofinansowania: 7 095 398
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urzad Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2019-1-1
Realizacja do: 2020-6-30

Opis projektu

Projekt skierowany był do osób posiadających status osoby bezrobotnej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w wieku 18-29 lat włącznie. Grupami traktowanymi priorytetowo w rekrutacji były:

- osoby, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. kategoria NEET (not in employment, education or training) – 60% uczestników,

- osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale pozostające bez pracy (osoby do 25 roku życia powyżej 6 miesięcy bez pracy, osoby w wieku 25-29 roku życia - powyżej 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum), osoby z niepełnosprawnościami – 20% uczestników

- kobiety – co najmniej 51% uczestników.

Projekt zakładał 3 podstawowe warianty ścieżek uczestnictwa, utworzone z form wsparcia kosztowego oraz form bezkosztowych:

1. Poradnictwo zawodowe + szkolenie + pośrednictwo pracy

2. Pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy

3. Poradnictwo zawodowe + pośrednictwo zawodowe + dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej.

Dobór właściwej ścieżki uzależniony był od diagnozy potrzeb klienta oraz opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Każdy zestaw wsparć stanowił odpowiedź na najczęściej występujące bariery zatrudnieniowe, w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ścieżką zawierającą szkolenie zawodowe objętych zostało 76 osób bezrobotnych, ścieżką zawierającą staż – 373 osoby, a ścieżką, której elementem kosztowym była dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – 190 osób (istniała możliwość rozbudowania ścieżki zgodnie z potrzebami określonymi w IPD).

Do projektu zrekrutowano 638 osób, w tym: 133 osoby długotrwale bezrobotne, 241 osób o niskich kwalifikacjach, 19 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany był zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, w tym zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.