Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
7 095 398
Wartość dofinansowania:
7 095 398
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2019-1-1
Realizacja do:
2020-6-30
Opis projektu

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W czerwcu 2018r., w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowane były 2353 osoby w przedziale osób do 29 roku życia – w tym: 741 osoby do 25 roku życia (co stanowiło 17,9% ogółu osób zarejestrowanych w GUP.) Wśród osób znajdujących się w przedziale wiekowym 25 – 29 roku życia , 772 osobom ustalono I i II profil pomocy, oznaczający osoby aktywne, gotowe do natychmiastowego podjęcia pracy oraz wymagających intensywnego wsparcia ze strony urzędu.

W związku z powyższym, Gmina Miejska Kraków - Grodzki Urząd w Pracy w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest pomoc osobom młodym w szybszej aktywizacji zawodowej i ułatwieniu czynnego wejścia w trudny rynek pracy.

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych i posiadających status osoby bezrobotnej w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w wieku 18 – 29 lat włącznie (wsparcie dla osób do 25 roku życia udzielane będzie do 4 miesięcy od daty rejestracji), a w szczególności :

- dla osób, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- kategoria NEET (not in employment, education or training) – 60% Uczestników,

- dla osób długotrwale pozostających bez pracy (dla osób do 25 roku życia powyżej 6 miesięcy bez pracy a w grupie osób 25-29 roku życia - powyżej 12 miesięcy), lub osób o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) lub osób z niepełnosprawnościami – 20% Uczestników,

- dla kobiet – co najmniej 51% Uczestników,

Na podstawie Indywidualnych Planów Działania młodych osób bezrobotnych określających ich indywidualne potrzeby, projekt zakłada trzy możliwe warianty, którymi objęty zostanie uczestnik projektu:

1. Poradnictwo zawodowe + szkolenie + poradnictwo zawodowe

2. Pośrednictwo pracy + staż + pośrednictwo pracy

3. Poradnictwo zawodowe + pośrednictwo zawodowe + dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej.

Udział w wybranej formie aktywizacji ustalony zostanie na podstawie Indywidualnego Planu Działania, utworzonego wraz doradcą zawodowym na wizycie w poradnictwie zawodowym, określającego skierowanie Uczestnika na jedną z kosztowych usług instrumentów rynku pracy:

- szkolenia, zgodne z potencjałem uczestników (100 osób), których efektem będą uzyskane kwalifikacje bądź kompetencje,

- staż ( 6-cio miesięczny) u Organizatorów/ Pracodawców (326 osób) mający na celu praktyczne przygotowanie do zawodu,

- dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej (186 osób), przyznane w trybie konkursowym na podstawie złożonych wniosków.

Powyższe kosztowe formy ustalone są ze względu na bariery hamujące aktywność zawodową młodych osób, w szczególności brak odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego czy brak środków finansowych uniemożliwiających samozatrudnienie.

 

Rezultat

Przewidywanym rezultatem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez 57% uczestników projektu, 42% uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (osoby długotrwale pozostające bez pracy, o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne) oraz utworzenie 186 nowych podmiotów gospodarczych.

Budżet projektu wynosi: 7 095 398, 42 zł ( w tym 5 676 318,73 zł n w 2019r. I 1 419 079, 69 zł w 2020 roku), z czego 84,28% - 5 980 001,79 zł to środki wspólnotowe - Europejski Fundusz Społeczny, a 15,72% - 1 115 396,63 zł (wkład krajowy) - Fundusz Pracy.