Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
5 444 132,61
Wartość dofinansowania:
4 627 512,71
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2018-1-1
Realizacja do:
2019-6-30
Opis projektu

W okresie 01.01.2018 r. -30.06.2019 r. Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje IV edycję projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 5 444 132,61 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 627 512,71 zł.

Projekt adresowany jest do 419 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., spełniających co najmniej 1 z kryteriów:

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby długotrwale pozostające bez pracy,

- osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED-3),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.

Projekt dopuszcza również uczestnictwo mężczyzn w wieku 30-50 lat w najtrudniejszej sytuacji na rynku zatrudnienia. Wybór grupy docelowej projektu podyktowany jest niekorzystną sytuacją tej grupy oraz licznymi ograniczeniami limitującymi zatrudnienie, udział procentowy uczestników uwzględnia proporcję udziału tych grup w ogóle populacji bezrobotnych w Urzędzie (I oraz II profil pomocy).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet i mężczyzn powyżej 30 r.ż., pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez objęcie uczestników zindywidualizowaną i kompleksową aktywizacją złożoną z wybranych usług i instrumentów rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma propozycję co najmniej 3 elementów pomocy, dostosowanych do jego sytuacji (oraz środków zaradczych uwzględnionych w Indywidualnym Planie Działania), w tym obligatoryjnie: pośrednictwo pracy i ewentualnie poradnictwo zawodowe oraz min. jedną z dostępnych form aktywizacji kosztowej.

W projekcie zaplanowano staże, szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy.

Powyższe formy są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia, tj. brak doświadczenia zawodowego, brak udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji, uprawnień do wykonywania danego zawodu, brak kapitału początkowego niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, stosunkowo wysokie koszty zatrudnienia do poniesienia po stronie pracodawcy.

Wybrane formy wsparcia mają na celu redukcję powyższych barier. W 2018 r. zaplanowano udział 154 osób bezrobotnych kierowanych na staż, 50 miejsc szkoleniowych, 80 dotacji, 30 prac interwencyjnych, 45 refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy.

W 2019 r. kontynuowana będzie realizacja zawartych umów stażowych oraz o organizację prac interwencyjnych, a także prowadzona rekrutacja na szkolenia grupowe (30 osób), dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (20), doposażenie stanowiska pracy (10). W projekcie uczestniczyć będą co najmniej:

- 154 osoby powyżej 50 r.ż.,

- 152 osoby długotrwale pozostające bez pracy,

- 231 osób o niskich kwalifikacjach,

- 46 osób z niepełnosprawnościami,

- 51% uczestników stanowić będą kobiety.

Rezultat

Zakładanym efektem realizacji projektu jest zatrudnienie uczestników 50+, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 42%, a także efektywność zatrudnieniowa bezrobotnych mężczyzn niezakwalifikowanych do w/w kryteriów na poziomie 52%.

Projekt przyczyni się do utworzenia 100 nowych podmiotów gospodarczych. Projekt realizowany będzie zgodnie z politykami wspólnotowymi, w tym zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Podjęta inicjatywa służy również promocji zatrudnienia oraz promocji przedsiębiorczości w regionie.