Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 5 444 132,61
Wartość dofinansowania: 5 444 132,61
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2018-1-1
Realizacja do: 2019-6-30

Opis projektu

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., spełniających co najmniej 1 z kryteriów:

- osoby powyżej 50 r.ż.,

- osoby długotrwale pozostającej bez pracy,

- osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED-3),

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety.

Projekt dopuszczał również uczestnictwo mężczyzn w wieku 30-50 lat w najtrudniejszej sytuacji na rynku zatrudnienia.

Wybór grupy docelowej projektu podyktowany był niekorzystną sytuacją oraz licznymi ograniczeniami limitującymi zatrudnienie, udział procentowy uczestników uwzględniał proporcję udziału tych grup w ogóle populacji bezrobotnych w Urzędzie (I oraz II profil pomocy).

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet i mężczyzn powyżej 30 r.ż., pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez objęcie uczestników zindywidualizowaną i kompleksową aktywizacją złożoną z wybranych usług i instrumentów rynku pracy. Każdy z uczestników otrzymał propozycję co najmniej 3 elementów pomocy dostosowanych do jego sytuacji (oraz środków zaradczych uwzględnionych w Indywidualnym Planie Działania), w tym obligatoryjnie: pośrednictwo pracy i ewentualnie poradnictwo zawodowe oraz min. 1 z dostępnych form aktywizacji kosztowej.

W projekcie zaplanowano staże, szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy. Powyższe formy są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia, tj. brak doświadczenia zawodowego, brak udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji, uprawnień do wykonywania danego zawodu, brak kapitału początkowego niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, stosunkowo wysokie koszty zatrudnienia do poniesienia po stronie pracodawcy. Wybrane formy wsparcia miały na celu redukcję powyższych barier.

W okresie realizacji projektu 78 osób rozpoczęło udział w szkoleniu zawodowym, 268 zostało skierowanych na staż, 135 otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, 31 osób objęto pracami interwencyjnymi, a dla 18 osób doposażono stanowisko pracy.

Do projektu zrekrutowano łącznie 530 osób, w tym:

- 196 osób powyżej 50 r.ż.,

- 278 osób długotrwale pozostających bez pracy,

- 302 osoby o niskich kwalifikacjach,

- 36 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany był zgodnie z politykami wspólnotowymi, w tym zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Podjęta inicjatywa służyła również promocji zatrudnienia oraz promocji przedsiębiorczości w regionie.