Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 14 888 176,07
Wartość dofinansowania: 14 888 176,07
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2017-1-1
Realizacja do: 2018-12-31

Opis projektu

Adresatami projektu były osoby w wieku od 18 do 29 r.ż. włącznie, należące do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training) – grupy osób młodych, które nie pracują, nie kształcą się oraz nie szkolą.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez indywidualnie dobrane do potrzeb uczestnika wsparcie, złożone z bezkosztowych i kosztowych usług i instrumentów rynku pracy.

Każdy z uczestników (z I lub II profilem pomocy) uzyskał wsparcie określone w Indywidualnym Planie Działania, prowadzące do zatrudnienia lub zwiększenia szans na zatrudnienie, złożone z min. 3 elementów, w tym: obligatoryjnie z pośrednictwa pracy i ewentualnie poradnictwa zawodowego oraz przynajmniej 1 formy kosztowej wynikającej ze zdiagnozowanego problemu utrudniającego zatrudnienie: tj. stażu, szkolenia zawodowego w trybie grupowym lub bonu szkoleniowego, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wybrane formy aktywizacji stanowiły odpowiedź na najczęściej pojawiające się bariery hamujące aktywność zawodową: brak doświadczenia osób bezpośrednio po zakończeniu edukacji, brak odpowiednich kwalifikacji/ kompetencji lub ich niedostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, brak środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własną rękę.

Udział w wybranych formach aktywizacji miał na celu polepszenie sytuacji zawodowej uczestników oraz znalezienie zatrudnienia.

W projekcie zorganizowano szkolenia grupowe dla 99 osób, 816 osób skierowano na staż, przyznano 392 dotacje na podjęcie działalności, 35 osób zostało objętych bonem szkoleniowym (w uzasadnionych przypadkach uczestnik mógł skorzystać z więcej niż 1 formy kosztowej). W projekcie zaktywizowano łącznie 1323 osoby bezrobotne, w tym 350 osób długotrwale bezrobotnych, 489 osób o niskich kwalifikacjach oraz 22 osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany był zgodnie z politykami wspólnotowymi, w tym zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Podjęta inicjatywa służyła także propagowaniu przedsiębiorczości na terenie Małopolski.