Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
14 888 176,07
Wartość dofinansowania:
13 680 744,99
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne, Edukacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-1-1
Realizacja do:
2018-12-31
Opis projektu

Gmina Miejska Kraków – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w okresie 01.01.2017 r. -31.12.2018 r. jest realizatorem projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 14 888 176,07 zł (w tym 7 557 832,02 zł w 2017 r. oraz 7 330 344,05 zł w 2018 r.), z czego dofinansowanie UE – 13 680 744,99 zł. Adresatami projektu są osoby w wieku od 18 do 29 r.ż. włącznie, należące do tzw. kategorii NEET (not in employment, education or training) – grupy osób młodych, które nie pracują, nie kształcą się oraz nie szkolą.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez indywidualnie dobrane do potrzeb uczestnika wsparcie, złożone z bezkosztowych i kosztowych usług i instrumentów rynku pracy.

Każdy z uczestników (z I lub II profilem pomocy) uzyska wsparcie określone w Indywidualnym Planie Działania prowadzące do zatrudnienia lub zwiększenia szans na zatrudnienie, złożone z min. 3 elementów, w tym: obligatoryjnie z pośrednictwa pracy i ewentualnie poradnictwa zawodowego oraz przynajmniej 1 formy kosztowej wynikającej ze zdiagnozowanego problemu utrudniającego zatrudnienie: tj. stażu, szkolenia zawodowego w trybie grupowym lub bonu szkoleniowego, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powyższe formy stanowią odpowiedź na najczęściej pojawiające się bariery hamujące aktywność zawodową: brak doświadczenia osób bezpośrednio po zakończeniu edukacji, brak odpowiednich kwalifikacji/ kompetencji lub ich niedostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, brak środków finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własną rękę. Udział w wybranych formach aktywizacji ma na celu polepszenie sytuacji zawodowej uczestników, docelowo ma prowadzić do podjęcia zatrudnienia.

W 2017 r. do projektu przystąpiło 816 osób, w tym: 59 osób zostało objętych szkoleniem grupowym, 540 zostało skierowanych na staż, 200 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do końca 2018 r. do projektu zostanie włączonych co najmniej 1248 osób, w tym 176 osób długotrwale bezrobotnych, 16 osób z niepełnosprawnościami oraz 312 osób o niskich kwalifikacjach.

W dalszym ciągu prowadzona jest akcja informacyjna, promocyjna i rekrutacyjna do projektu.

W projekcie zaplanowano uczestnictwo:

- 718 osób skierowanych na staż (przeciętnie 6-miesięczny),

- 100 osób objętych szkoleniem zawodowym (10 grup 10-osobowych),

- 40 osób objętych bonem szkoleniowym (wartość jednostkowa bonu: 4200,00 zł),

- 390 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (wartość jednostkowa dotacji: 21 000,00 zł).

Rezultat

Zakładanym efektem realizacji projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 17% osób z niepełnosprawnościami, 35% uczestników długotrwale bezrobotnych, 48% o niskich kwalifikacjach oraz 43% osób niekwalifikujących się do żadnej z w/w grup. Projekt przyczyni się do utworzenia 390 nowych podmiotów gospodarczych. Projekt realizowany jest zgodnie z politykami wspólnotowymi, w tym zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Podjęta inicjatywa służy propagowaniu przedsiębiorczości na terenie Małopolski.