Bariery zamieniamy na szanse

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
16 767 800
Wartość dofinansowania:
14 252 630
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2016-5-1
Realizacja do:
2019-4-30
Opis projektu

Projekt „Bariery zamieniamy na szanse” skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, potrzebujących pomocy w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych, dążących do zwiększenia aktywności społecznej jak i zawodowej.

Projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1. skierowany jest do zamieszkujących, pracujących, uczących się Krakowie osób bezrobotnych, doświadczonych niepełnosprawnością, bezdomnością oraz do rodzin wieloproblemowych.

Projekt jest kierowany do 8 grup uczestników

1) osoby bez pracy po 30 roku życia

2) osoby niepełnosprawne bez pracy

3) osoby bezdomne bez pracy

4) osoby /młodzież do 30roku życia pozostające bez pracy

5) rodziny wieloproblemowe korzystające z POPŻ

6) rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi

7) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

8) rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Rezultat

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej jak poprawę pełnienia ról społecznych. Projekt odpowiada na problemy uczestników między innymi takie jak: niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, brak pracy, bezdomność, ubóstwo, zagrożenie wykluczeniem. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane na podstawie zindywidualizowanej diagnozy także w przypadkach uczestników, których sytuacja wskazuje na bardzo ograniczone szanse na powrót na otwarty rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia.