Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bariery zamieniamy na szanse

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 16 767 800
Wartość dofinansowania: 14 252 630
Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2016-5-1
Realizacja do: 2019-4-30

Opis projektu

Projekt „Bariery zamieniamy na szanse” skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, potrzebujących pomocy w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych, dążących do zwiększenia aktywności społecznej jak i zawodowej.

Projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1. skierowany jest do zamieszkujących, pracujących, uczących się Krakowie osób bezrobotnych, doświadczonych niepełnosprawnością, bezdomnością oraz do rodzin wieloproblemowych.

Projekt jest kierowany do 8 grup uczestników

1) osoby bez pracy po 30 roku życia

2) osoby niepełnosprawne bez pracy

3) osoby bezdomne bez pracy

4) osoby /młodzież do 30roku życia pozostające bez pracy

5) rodziny wieloproblemowe korzystające z POPŻ

6) rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi

7) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

8) rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Rezultat

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej jak poprawę pełnienia ról społecznych. Projekt odpowiada na problemy uczestników między innymi takie jak: niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, brak pracy, bezdomność, ubóstwo, zagrożenie wykluczeniem. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane na podstawie zindywidualizowanej diagnozy także w przypadkach uczestników, których sytuacja wskazuje na bardzo ograniczone szanse na powrót na otwarty rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia.