Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
780 150,84 PLN
Wartość dofinansowania:
723 199,82 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-1-1
Realizacja do:
2019-12-31
Opis projektu

Projekt adresowany jest do rodzin i osób zagrożonych lub doświadczających sytuacji kryzysowej, mieszkających na terenie miasta Krakowa. Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej. Rozszerzenie oferty obejmuje stworzenie nowych produktów dla dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin, a także seniorów. Poszczególne działania dostosowane będą w zakresie treści i formy do poszczególnych grup. Pomoc dzieciom i młodzieży obejmie spotkania indywidualne i grupowe oraz psychoedukację i wsparcie dla ich rodziców. Działania adresowane do rodzin – spotkania rodzinne, wzbogacone o el. terapii kryzysu, wykraczające poza dotychczasową pomoc. Grupa zadań adresowanych do seniorów obejmie spotkania indywidualne i grupę wsparcia, a także stworzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów (dostępnego dla wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym) oraz aktywizację seniorów i budowanie naturalnej sieci wsparcia w postaci Samopomocowej Sieci Wsparcia, która po zakończeniu projektu będzie trwałą formą pomocy seniorom. Pomocą planuje się objąć 810 osób, ograniczając ryzyko wykluczenia społecznego, będące negatywną konsekwencją nierozwiązanego kryzysu.