Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap IV

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
71 514 959,91 PLN
Wartość dofinansowania:
20 947 036,27 PLN
Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jednostka Realizująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Okres programowy:
2007-2013
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
inwestycyjny
Stan:
zrealizowany
Realizacja od:
2007-8-27
Realizacja do:
2015-9-30
Opis projektu

Głównym celem przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze miasta i aglomeracji  Kraków a także poprawa stanu infrastruktury technicznej. Istotne jest też wywiązanie się z wymagań określonych w Dyrektywie ściekowej oraz wodnej oraz spełnienie wymagań stawianych w tym zakresie przez Unię Europejską.

 

Projekt obejmował kontrakty na budowę:

Kontrakt I -  „Rozbudowa stacji zlewnej 0b. 2 w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II”

Kontrakt II – „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie os. Łęg i os. Lesisko-Mogiła oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowskiego w Krakowie”

Kontrakt III – „Budowa sieci kanalizacyjnej DN 80 cm w ul. Białoprądnickiej i Pasteura w Krakowie”

Kontrakt IV – „Budowa kolektora ogólnospławnego w ul. Grota Roweckiego i Bobrzyńskiego oraz budowa kanału ogólnospławnego w ul. Czerwone Maki”

Kontrakt V – „Realizacja „pod klucz” - remont kapitalny rurociągu lewarowego południowego wraz z przyłączami do studni infiltracyjnych w ZUW Bielany”

Kontrakt VI – „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej w ZUW Raba (ultrafiolet)”

Kontrakt VII – „Przebudowa magistral wodociągowych DN 800/600 mm oraz sieci wodociągowej z przyłączami w nowoprojektowanej ul. Kuklińskiego w Krakowie ”

Kontrakt VIII – „Przebudowa magistrali wodociągowej DN 800 mm w ul. Kościuszki w Krakowie Etap I wraz z siecią wodociągową DN 150 mm i DN 200 mm ”.

 

Działania objęte Projektem umożliwiły likwidację niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej powoduje zwiększenie stopnia skanalizowania, natomiast modernizacja sieci pozwala przeciwdziałać procesowi infiltracji nieczystości sanitarnych do gruntu.

Wybudowana nowa stacja zlewna na Oczyszczalni Ścieków Płaszów, gwarantuje bezawaryjny odbiór ścieków a także możliwość zwiększonego odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na teren oczyszczalni.

 

Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej miały na celu zapewnienie stałych dostaw wody w różne rejony miasta oraz likwidację negatywnych skutków awarii jak i utrzymanie wysokiego stopnia uzdatnienia oraz bezpieczeństwa bakteriologicznego wody do picia produkowanej w ZUW „Raba”.

 

Zniwelowanie braków w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska miało także na celu poprawę atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.mpwik.krakow.pl