Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kalejdoskop możliwości

Programy

Fundusze Europejskie dla Małopolski - Europejski Fundusz Społeczny Plus
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 15 390 515,50 PLN
Wartość dofinansowania: 13 081 938,17 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2021-2027
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2023-1-1
Realizacja do: 2024-6-30

Opis projektu

Celem projektu będzie zwiększenie poziomu zatrudnienia, nabycia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na krakowskim rynku pracy poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dla 856 osób, także z zakresu wsparcia podstaw przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 856 uczestników/ uczestniczek, z czego 51% stanowić będą kobiety.

W skład grupy docelowej projektu wchodzić będą osoby:

• do 29 r.ż. (w tym kategoria NEET),

• powyżej 50 r.ż.,

• długotrwale bezrobotni,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• migranci, w tym z Ukrainy.

• kobiety (preferowane te, które spełniają co najmniej 1 z w/w kryteriów).

 

REKRUTACJA: W trakcie wizyty w Urzędzie doradca klienta zidentyfikuje potrzeby i predyspozycje kandydata oraz określi odpowiednie formy wsparcia. Udzieli również informacji w jaki sposób przystąpić do projektu EFS+. W zależności od głównej formy aktywizacji rekrutacja do projektu prowadzona będzie do końca 2023, a częściowo również w I połowie 2024.

Urząd zaproponuje kilka wariantów ścieżek zawierających wybrane usługi i instrumenty rynku pracy.

W myśl kompleksowości wsparcia obligatoryjnymi elementami będą: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Głównymi formami aktywizacji zawodowej będą: staże (546), wsparcie szkoleniowe (szkolenia indywidualne 50 i bony szkoleniowe 30), prace interwencyjne (30), doposażenie stanowiska pracy (10), dotacja na podjęcie działalności gospodarczej (190), refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (20 - forma towarzysząca wsparciu szkoleniowemu, stażowi i podjęciu pracy).

 

Projekt zakłada zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Rezultat

Uczestnictwo w projekcie pozwoli ograniczyć istniejące bariery zatrudnieniowe oraz zwiększy szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Głównymi rezultatami projektu będzie:

• podjęcie pracy przez 60% uczestników,

• uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 20% kobiet i mężczyzn.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus: 13 081 938,17 zł oraz wkładu krajowego: 2 308 577,33 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie