Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 4 458 030,08 PLN
Wartość dofinansowania: 4 458 030,08 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: zrealizowany
Realizacja od: 2018-8-1
Realizacja do: 2023-9-30

Opis projektu

Projekt realizowany był przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Od dnia 2.01.2020r. działania Gminy Miejskiej Kraków w tym zakresie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Celem projektu było pilotażowe wdrożenie standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Polegać miał na opracowaniu i przetestowaniu jednego standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Odbiorcami wsparcia były osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Rezultat

Projekt przyczynił się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego.

Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124076