Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zawsze rodzina

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 7 733 550,71
Wartość dofinansowania: 7 171 321,57
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2020-7-1
Realizacja do: 2023-6-30

Opis projektu

Projekt „Zawsze rodzina” kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkujących województwo małopolskie dotkniętych kryzysem, zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie na obszarze Gminny Miejskiej Kraków dostępności do usług społecznych, które zapewniają specjalistyczne wsparcie dla powyższej grupy docelowej, a także wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą wykonywaną w opisanych powyżej formach.

Rezultat

Działaniami projektu zostanie objętych łącznie do 1885 uczestników. Zostaną oni podzieleni docelowo na cztery następujące podgrupy :

1) dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, którym zaoferowane zostaną usługi asystenta rodziny (328 rodzin, łącznie 1148 uczestników);

2) dzieci i młodzież do 18 roku życia z niepełnosprawnością oraz ich rodziny; które objęte zostaną specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla dzieci z niepełnosprawnością (120 rodzin, łącznie 420 uczestników);

3) osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych i prowadzące rodzinne domy dziecka; które otrzymają propozycję uczestnictwa w warsztatach doskonalenia umiejętności osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (175 rodzin, łącznie 195 uczestników);

4) kandydaci do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy wezmą udział w szkoleniach dla kandydatów chcących sprawować rodzinną pieczę zastępczą (łącznie 120 uczestników).