Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)

Programy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego z EFS
logo

Informacje o projekcie

Wartość: 16 531 884,56 zł
Wartość dofinansowania: 16 531 884,56 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2021-1-1
Realizacja do: 2022-12-31

Opis projektu

Celem głównym projektu pozakonkursowego było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Adresatami wsparcia w projekcie byli: kobiety i mężczyźni posiadający status osoby bezrobotnej, spełniający co najmniej jedno dodatkowe kryterium:

-osoby długotrwale bezrobotnej (pozostającej bez pracy, gotowej do podjęcia pracy i aktywnie poszukującej zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby o niskich kwalifikacjach, posiadającej wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED-3: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum,

-osoby powyżej 50 roku życia.

Rekrutacja obejmowała także kobiety niespełniające dodatkowych kryteriów, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób z w/w grup.

 

Zgodnie z założeniem kompleksowości udzielanej pomocy ścieżka wsparcia osoby bezrobotnej obejmowała co najmniej 3 elementy – formy bezkosztowe (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) oraz kosztowe (staże, dotacje, szkolenia, wspieranie zatrudnienia).

W projekcie zorganizowano szkolenia zawodowe dla 88 osób, 427 osób skierowano na staż, 282 przyznano dotację a 47 skierowano na prace interwencyjne. Łącznie ze wsparcia skorzystało 841 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, w tym: 369 osób długotrwale bezrobotnych, 134 osoby powyżej 50 r.ż., 425 osób o niskich kwalifikacjach, 23 osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowano zgodnie z politykami horyzontalnymi UE.

Jednym z rezultatów była efektywność zatrudnieniowa na poziomie 55%.

 

Wartość projektu: 16 531 884,56 zł

Dofinansowanie UE: 14 052 101,88 zł (85%)

Wkład krajowy: 2 479 782,68 zł (15%)

Realizacja została zakończona w dniu 31.12.2022 r.