Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VI)

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 15 835 467,24 zł
Wartość dofinansowania: 15 835 467,24 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Grodzki Urząd Pracy

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Sprawy społeczne,
Kategoria: nieinwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2021-1-1
Realizacja do: 2022-12-31

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 r.ż., pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedstawienie uczestnikowi projektu konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła szczegółowa analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych.

Ze wsparcia skorzystało 901 kobiet i mężczyzn do 29 r.ż., w tym 852 osoby zaliczane do kat. NEET /not in employment, education or training/ - grupa ta zgodnie z założeniami projektu stanowić miała co najmniej 60%. Priorytetowo aktywizowane były osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy – Urząd skierował 504 osoby z tej grupy (grupa osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami stanowić miała nie mniej niż 20% ogółu).

Każdy uczestnik skorzystał zarówno z form bezkosztowych, jak i usług oraz instrumentów rynku pracy wynikających z Indywidualnego Planu Działania - np. wsparcia szkoleniowego, stażu, dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, innych form zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz prowadzonych usług doradczych.

W okresie realizacji projektu skierowano: 546 osób do odbycia stażu, 34 osoby do odbycia prac interwencyjnych, 19 osób na szkolenia grupowe i indywidualne.

W ramach projektu przyznano 36 bonów szkoleniowych, wypłacono również 280 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 3 osoby skorzystały z innych form wsparcia, przyznanych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem oraz IPD. W uzasadnionych przypadkach uczestnicy mogli skorzystać z więcej niż 1 formy wsparcia kosztowego.

 

Aktywizacja zawodowo-edukacyjna miała na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania barier zatrudnieniowych: m.in. braku kwalifikacji/kompetencji, doświadczenia, braku środków na realizację własnych inicjatyw zawodowych. Zgodnie z wytycznymi Programu wsparcie wysokiej jakości miało zostać udzielone do 4 miesięcy od przystąpienia uczestnika do projektu. Udział miał na celu przywrócenie motywacji oraz zachęcenie uczestników do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także zwiększenia szans na konkurencyjnym rynku pracy.

Efektywność zatrudnieniowa na koniec realizacji projektu została osiągnięta na poziomie:

• 52,59% dla uczestników w trudnej sytuacji,

• 74,23% dla pozostałych osób.

 

Projekt wspierał przedsiębiorczość oraz ideę kształcenia ustawicznego. Wsparcie udzielane było zgodnie z zasadą równych szans płci oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na częstą dyskryminację płci żeńskiej na rynku pracy, do projektu zostało zrekrutowanych więcej kobiet.

 

Wartość projektu: 15 835 467,24 zł

Dofinansowanie UE: 13 346 131,84 zł (84,28%)

Wkład krajowy: 2 489 335,40 zł (15,72%)

Realizacja została zakończona w dniu 31.12.2022 r.