PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
360 000 PLN
Wartość dofinansowania:
360 000 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Drogi i transport,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2018-9-1
Realizacja do:
2022-2-28
Opis projektu

PARK4SUMP - strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies (strategiczna integracja innowacyjnego zarządzania parkowaniem z politykami zrównoważonej mobilności miejskiej).

Ogólnym celem projektu jest poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta.

Działania projektu mają służyć wzrostowi świadomości oraz uzyskaniu większej akceptacji interesariuszy w kwestiach wdrażania polityki parkingowej mogącej wpływać na jakość życia w mieście.

Projekt służyć będzie też budowie potencjału i poprawie współpracy między miastami, przełamywaniu barier w implementacji ww. polityk oraz stymulowaniu dalszych innowacji w zarządzaniu parkowaniem.

Innymi ważnymi zadaniami projektu są: lepsze zarządzanie wpływami ze Stref Płatnego Parkowania, integracja polityki parkingowej w ramach dokumentów SUMP, uwalnianie przestrzeni publicznych i redukcja ilości podróży samochodowych przy jednoczesnej poprawie warunków dla transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego.

Rezultat

Główne zadania projektu w Krakowie:

• Zarządzanie parkowaniem (Redukcja miejsc postojowych (na chodnikach), wzrost liczby płatnych miejsc postojowych w SPP, uruchomienie i promocja parkingów Park & Ride, zamiana miejsc parkingowych w centrum na stojaki rowerowe, wdrożenie elastycznych stawek za parkowanie w SPP w zależności od podstrefy, testowanie limitów czasu parkowania w SPP w wybranych obszarach)

• Standardy parkingowe (Redukcja standardów parkingowych dla dużych generatorów ruchu (np. hipermarkety))

• Egzekwowanie przepisów (Poprawa egzekucji przepisów parkingowych (problem parkowania w strefie poza miejscami oznaczonymi)

• Rozwiązania techniczne (Testowanie nowych rozwiązań w zakresie kontroli parkowania (digitalizacja))