Projekty rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza

Programy

Informacje o projekcie

Wartość: 1 567 969,85 PLN
Wartość dofinansowania: 976 642,24 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Centrum Kultury Podgórza

Okres programowy: 2014-2020
Temat: Rewitalizacja, Kultura,
Kategoria: inwestycyjny
Stan: w trakcie realizacji
Realizacja od: 2018-2-18
Realizacja do: 2018-12-31

Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w obrębie zabytkowej siedziby Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie. Będą to: remont i prace konserwatorskie elewacji frontowej oraz części elewacji od strony dziedzińca, wymiana stolarki okiennej zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnia w bramie wejściowej i platforma samojezdna oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku. Projekt zlokalizowany jest na terenie podobszaru rewitalizacji Stare Podgórze Zabłocie wyznaczonego w Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa z 11.01.2017 r.

Rezultat

Projekt dotyczy działań rewitalizacyjnych zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i społecznym. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, którzy stanowią dominującą grupę docelową Wnioskodawcy. Pozwoli to na rozszerzenie oferty programowej CKP, która odpowie na braki i potrzeby zasygnalizowane bezpośrednio przez odbiorców działalności CKP podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych. Oferta programowa Instytucji zostanie także wzbogacona o działania odpowiadające na problemy społeczne zdiagnozowane na terenie podobszaru rewitalizacji, przyczyniając się tym samym do realizacji celów MPRK i kompleksowej rewitalizacji obszaru zdegradowanego. Ponadto rozwój instytucji kultury prowadzącej działalność w oparciu o dialog ze społecznością lokalną przyczyni się do wzmocnienia więzi sąsiedzkich i rozwoju kapitału społecznego Starego Podgórza, a modernizacja i zmiana wizerunku obiektu o dużej wartości kulturowo-historycznej do poprawy ładu przestrzennego i wzmacniania wspólnotowej tożsamości. Wnioskodawca posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektu, który jest w pełni wykonalny pod względem ekonomicznym, administracyjnym i prawnym.