LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
2 409 510 zł
Wartość dofinansowania:
2 289 035 zł
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2021-1-1
Realizacja do:
2030-12-31
Opis projektu

Projekt ma na celu pełne wdrożenie zapisów ,,Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Ideą projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest usunięcie barier instytucjonalnych. W tym celu w 2021 roku, w strukturze Urzędu Miasta Krakowa, zatrudniono 4 doradców ds. klimatu i środowiska. Dzięki ich działalności nastąpi zwiększenie świadomości na temat znaczenia kryzysu klimatycznego wśród mieszkańców, przedsiębiorców i decydentów. Będzie to skutkowało wzrostem wykorzystania dostępnych środków publicznych i prywatnych na ochronę klimatu.

Główne obszary działań to:

- opracowanie oraz aktualizacja strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem (np. strategii klimatycznej),

- pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza (np. działania w zakresie osiągniecia neutralności klimatycznej dla budynków użyteczności publicznej)

- nadzór nad inwentaryzacją gazów cieplarnianych w regionie,

- identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Gminę, w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu, - współpraca z Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego, działającym przy Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK w celu wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz działań dostosowawczych,

- inspirowanie działań i doradztwo dla mieszkańców oraz przedsiębiorców

– konsultacje w obszarach: energii odnawialnej, budynków energooszczędnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, neutralności klimatycznej oraz możliwości finansowania tych działań,

- prowadzeniu kampanii edukacyjnych i informacyjnych na temat pilności kryzysu klimatycznego, wpływu kryzysu na życie codzienne, promowanie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego,

- organizacja regularnych spotkań, warsztatów dla zainteresowanych stron w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem,

- działania na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu, głównie poprzez wdrożenie pilotażowego programu rozproszonej elektrowni społecznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Wartość całego projektu wynosi: ok. 70 552 330 zł

Środki na realizację projektu dla Gminy Miejskiej Kraków pochodzą z instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej - 1 445 708 zł (60%) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 843 327 zł (35%).