Kolejny projekt z rewitalizacji podpisany

3 września 2018 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 w ramach Poddziałania 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, RPO WM 2014-2020.

Kolejny projekt z rewitalizacji podpisany
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zakres projektu, zgodnie z PFU obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dwóch istniejących, zdegradowanych budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia:
Klaster innowacji Społeczno-Gospodarczych ZABŁOCIE 20.22. Oba poprzemysłowe obiekty magazynowe zostaną przystosowane do pełnienia funkcji biurowej jako dominującej oraz usługowej i magazynowej, jako uzupełniającej, zostaną wyposażone w niezbędne instalacje wewnętrzne. Całkowita pow. budynków to ok. 0,92 ha, pow. użytkowa:0,60 ha, ponadto na ter. o pow. 0,84 ha przewiduje się realizację ciągów pieszych do obiektów i zieleni urządzonej, parking na ok. 120 miejsc, przebudowę drogi dojazdowej z placem manewrowym o łącznej pow. użytkowej ok. 0,37 ha.
Projekt obejmuje niezbędne prace projektowe (w tym opracowanie koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego wraz z częścią dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla decyzji o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze), roboty budowlane obiektów poprzemysłowych (budowlane roboty przygotowawcze, konstrukcyjne, instalacyjne, wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych), nadzór inwestorski, koszty pośrednie (w tym koszty działań informacyjnych, promocyjnych i zw. z zarządzaniem projektem). Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
W wyniku inwestycji w ww. obiektach powstanie „Shared Space”-przestrzeń współdzielona, elastyczna funkcjonalnie i przestrzennie, podzielona na strefy: przedsiębiorczości, kreatywną, innowacji społecznych, miejską, integracji, techniczno-administracyjną. Budynki cechować będzie wysoka efektywność energetyczna, m.in. odpowiednia izolacyjność cieplna przegród, zastosowanie energooszczędnych instalacji i systemów sterowania (BMS).Zapewniona zostanie dostępność dla osób niepełnosprawnych przez zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego.
Koszt projektu wynosi 34 582 347,14  PLN, natomiast dofinansowanie ze środków UE to 15 631 921,14  PLN. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także