Projekty MPEC S.A. z dofinansowaniem

W październiku br. pomiędzy MPEC SA. w Krakowie a NFOŚiGW zostały podpisane umowy o dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ok. 150 mln zł, a realizacja projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 o ok. 60 Mg/rok.

Projekty MPEC S.A. z dofinansowaniem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Dofinansowane projekty to:

  • „Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie - etap I” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Koszt całkowity projektu 73,8 mln zł w tym dofinansowanie 39,3 mln zł

  • „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie- etap I” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Koszt całkowity projektu 199,0 mln zł w tym dofinansowanie 82,0 mln zł

  • „Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Koszt całkowity projektu 92,7 mln zł w tym dofinansowanie 30,8 mln zł

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także