Programy rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Programy 2007-2013

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego.  Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma być regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Realizowany program zachowuje jednocześnie walory dziedzictwa kulturowego w regionie oraz wzmacnia poczucie tożsamości wśród mieszkańców Małopolski w zintegrowanej Europie.

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Program ten  jest realizowany zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest  ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Europejska Współpraca Terytorialna(European Territorial Cooperation) zastępuje programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. W ramach programów EWT (współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wspierane będą operacje w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej oraz międzyregionalnej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA BIERNAT
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2015-04-27
Data aktualizacji: 2015-04-27
Powrót