Programy rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Programy 2014-2020

W latach 2014-2020 na realizację polityki spójności Unia Europejska przyznała Polsce 82,5 mld euro.  fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).  Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ponadto fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia się następująco:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko      27,41 mld euro

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój     8,61 mld euro

Program Operacyjny Polska Cyfrowa        2,17 mld euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój        4,69 mld euro

Program Operacyjny Polska Wschodnia             2 mld euro

Program Operacyjny Pomoc Techniczna               700,12 mln euro

Z kolei na Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej przeznaczono dla Polski 700 mln euro

Pozostałe środki finansowe zasilać będą 16 programów regionalnych.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

To największy program finansowany z Funduszy Europejskich w Polsce. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

www.pois.gov.pl

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bazuje na wcześniejszym PO Innowacyjna Gospodarka. Z dotacji skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa mające na celu prowadzenie B+R (prace badawczo-rozwojowe), zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz jak we wcześniejszych latach wsparcie innowacji.

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu.

www.poir.gov.pl

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych (szybkiego internetu). Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów z zakresu e-usług publicznych (stwarzających możliwość załatwiania w efektywny i przyjazny sposób wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line). Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmacnianie kompetencji cyfrowych społeczeństwa: (w szczególności wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów oraz działań skierowanych do osób w wieku 50+ i niepełnosprawnych).

www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Program współfinansować będzie projekty w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program będzie również wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych dziedzinach życia społecznego.

www.power.gov.pl

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu tego finansowane będą projekty na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

www.polskawschodnia.gov.pl

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wsparcie w programie Pomoc Techniczna przewidziane jest dla instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

www.popt.gov.pl

 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Z programu tego dofinansowane mogą być projekty realizowane z partnerami zagranicznymi (transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalne).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania programów transgranicznych (Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia, Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska), programów transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa), programu międzyregionalnego (Interreg Europa).

www.ewt.gov.pl

 

Programy regionalne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Na Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono 2,87 mld euro (maksymalny poziom dofinansowania unijnego dla projektów z Małopolski wynosi 85%.). W ramach MRPO na lata 2014-2020 wyszczególniono 13 priorytetów – czyli obszarów w ramach których składać można projekty starające się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

www.rpo.malopolska.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Data publikacji: 2015-04-27
Data aktualizacji: 2015-04-27
Powrót