Małopolska Chmura Edukacyjna wchodzi w życie

Marszałek Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podpisali w poniedziałek, 31 marca 2014 r., umowę dot. „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt pilotażowy".

Małopolska Chmura Edukacyjna wchodzi w życie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

 

Jest to projekt innowacyjny na skalę kraju. Do tej pory nikt w dziedzinie edukacji nie stosował tak innowacyjnych narzędzi.

– Małopolska Chmura Edukacyjna zintegruje uczelnie wyższe i szkoły średnie, dając uczniom możliwość szerokiego rozwoju. Projekt jest przyszłością regionu. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą lepsze wykształcenie, a ich świadomość zawodowa wzrośnie. Podpisywana dziś umowa odnosi się do realizacji struktury informatycznej w 21 małopolskich szkołach. W przyszłości zamierzamy objąć programem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w województwie. – mówił marszałek Marek Sowa.

- Umowa , którą dziś podpisujemy jest fundamentalna dla przyszłości całego projektu i tego pilotażowego i tego głównego. Z Małopolską Chmurą Edukacyjną powiązane są cztery inne projekty, które w warstwie merytorycznej pozwalają prowadzić już lekcje, koła naukowe, czy warsztaty letnie. Wszystkie te projekty mają wspólny mianownik, mają na celu modernizację szkolnictwa i wykraczanie poza programy szkolne. – dodał wicemarszałek Roman Ciepiela.

Dofinansowanie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy, zostało przyznane w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Pierwszy etap Małopolskiej Chmury Edukacyjnej to projekt pilotażowy, który realizowany będzie w latach 2014–2015. W jego trakcie przewidziana jest budowa tzw. systemu informatycznego, czyli zaopatrzenie szkół w dostęp do sieci bezprzewodowych, systemów wideokonferencyjnych i współpracy zdalnej, tablic multimedialnych, mobilnych pracowni; uruchomienie platformy umożliwiającej wdrożenie systemu wirtualnych zajęć z szerokim zakresem modeli usług, w tym: zdalne wykłady, zdalne i wirtualne laboratoria, zdalne spotkania grup roboczych oraz zdalna dydaktyka.

Kolejnym etapem projektu, po procesie wyposażenia szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, są zajęcia edukacyjne w technikach i liceach równolegle przygotowywane i realizowane przez dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli:

  • Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" Poddziałanie 9.1.2 POKL. Całkowita wartość projektu wynosi 2 725 302,16 zł. (zajęcia w 11 liceach).
  • „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" – projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.Całkowita wartość projektu wynosi 154 000 000 zł w tym na działania związane ze współpracą z uczelniami wyższymi w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (zajęcia w 10 technikach) wynosi 1 767 000 zł.

Przewidywana liczba uczniów biorących udział w zajęciach dydaktycznych w Projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna - pilotaż w ramach POKL wynosi:

  • technika – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 450 uczniów
  • licea – 450 uczniów warsztaty letnie/ koła naukowe oraz zajęcia online 440 uczniów. Łącznie 1 790 uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 szkół z Małopolski.
Realizacja projektu Małopolska Chmura Edukacyjna pozwoli na zwiększenie efektywności procesu nauczania w efekcie czego powstać ma innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT umożliwiające:

  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów;
  • rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów przy wsparciu wiodących uczelni, a przez to zwiększanie świadomości wyboru kierunku studiów;
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
  • przygotowywanie kadr nowoczesnej gospodarki w obszarach inteligentnej specjalizacji Małopolski;
  • wyrównywanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie województwa małopolskiego.

Budowa systemu informacyjnego umożliwi sześciu największym małopolskim uczelniom (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Pawła II, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja) we współpracy ze szkołami, realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenie wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów w 10 obszarach tematycznych tj. fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, budownictwo, języki obce, społeczeństwo obywatelskie, przedsiębiorczość, środowisko i żywność.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom nawiązywania kontaktów z wykładowcami i pomoc w korzystaniu z zasobów uczelni. Dzięki projektowi możliwe będzie również: zapoznanie się z ofertą szkół wyższych, co wpłynie na świadomy wybór kierunku studiów oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z technik komunikacji multimedialnej. Uczelnie z kolei będą mogły bezpośrednio współpracować z najzdolniejszymi uczniami Małopolski.

Docelowa realizacja projektu, obejmuje zajęcia edukacyjne wraz z infrastrukturą techniczna we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce i przewidziana jest do roku 2020. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 135 000 000 zł.

 

Źródło: UMWM

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także