Zostań dziennym opiekunem

Gmina Miejska Kraków zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w bezpłatnych szkoleniach na dziennych opiekunów. Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostań dziennym opiekunem
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Dzienny opiekun będzie sprawował opiekę nad trójką dzieci w wieku do lat 3 przez 8 godzin dziennie w dni robocze w pomieszczeniach udostępnionych przez żłobki samorządowe. W 2014 r. dzienni opiekunowie będą sprawować opiekę w trzech żłobkach: Żłobku Samorządowym Nr 30 przy ul. Majora 18, Żłobku Samorządowym Nr 19 przy ul. Świtezianki 7 oraz Żłobku Samorządowym Nr 22 na os. Tysiąclecia 14.

Dzienny opiekun będzie zatrudniony na umowę zlecenie przez dyrektora żłobka i otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 800 zł brutto miesięcznie, pozostałe wynagrodzenie uzależnione będzie od obecności dzieci (płatne 3,50 zł brutto za godzinę), łącznie ok. 2 500 zł brutto przy 100% miesięcznej frekwencji dzieci. W czasie nieobecności dzieci, w ramach stałego wynagrodzenia, dzienny opiekun wykonywał będzie dodatkowe prace zlecone przez dyrektora żłobka: dekoracje sali, przygotowanie zabaw i materiałów dydaktycznych, zastępowanie innych dziennych opiekunów.

Dziennym opiekunem może być osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Takie osoby zobowiązane są do odbycia 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego. W szkoleniu nie musi brać udziału osoba, która pracowała z dziećmi do lat 3 przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun. Osoby bez tych kwalifikacji muszą przejść 160-godzinne szkolenie. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest podpisanie oświadczenia, że po ukończeniu kursu przystąpią do projektu i podpiszą umowę na świadczenie usług dziennego opiekuna.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu: 12/616-94-87. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać na adres e-mail: beata.czarnota@um.krakow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, informacje o wykształceniu oraz dane teleadresowe.

Jednocześnie rozpoczęła się rekrutacja dzieci do opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna. Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna wynosi 3 zł za godzinę sprawowania opieki (przy 100 % frekwencji miesięcznej ok. 500 zł przez 8 godzin dziennie w dni robocze). Opłata za wyżywienie jak w żłobku samorządowym – czyli 6 zł dziennie. Opieką mogą zostać objęte dzieci od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat, mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których rodzice bądź opiekunowie prawni zamieszkują w Krakowie i nie są zatrudnieni lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i deklarują chęć powrotu do pracy.

Projekt „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także