Komunikat archiwalny

Porozumienie pomiędzy IP ZIT a IZ RPO podpisane

10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Porozumienie pomiędzy IP ZIT a IZ RPO podpisane
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Dokument podpisali przedstawiciele obu stron: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, a zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Witold Słomka, Burmistrz Świątnik Górnych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Porozumienie to kolejny krok na drodze do realizacji ważnych dla Krakowa i naszego regionu zadań. W myśl podpisanego dokumentu, Stowarzyszeniu zostaną delegowane zadania związane m. in. z oceną i wyborem projektów finansowanych z RPO WM oraz POIiŚ, a także monitorowaniem i sprawozdawaniem z realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wraz z zawartą umową Stowarzyszenie jako Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się również czuwać nad kwestiami proceduralnymi.

Jednocześnie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się wspierać Stowarzyszenie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań powierzonych na podstawie porozumienia, w tym przekazać wszelkie dokumenty i dane niezbędne do prawidłowej realizacji zadań wynikających z porozumienia, a także udostępni system informatyczny e-RPO.

Dla gmin skupionych w Stowarzyszeniu to ważne porozumienie. Niemniej jednak jeszcze istotniejsza będzie decyzja, kiedy będzie można uruchomić środki zapisane na zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zarząd Województwa Małopolskiego w ubiegłym tygodniu zaopiniował pozytywnie Strategię ZIT. Niestety nie jest to jeszcze etap pozwalający na aplikowanie o środki, bo konieczna jest jeszcze pozytywna opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Natomiast porozumienie w sprawie delegowania uprawnień na Stowarzyszenie oraz pozytywna opinia Zarządu Województwa w sprawie Strategii ZIT są najważniejsze na poziomie regionalnym dla umożliwienia aplikowania o środki finansowe na zadania ważne dla Krakowa i aglomeracji.

Należy jednak podkreślić, że pierwszy raz od wstąpienia do Unii Europejskiej, małopolskie gminy będą mieć tak dużą władzę w decydowaniu o tym, jakie inwestycje otrzymają dofinansowane unijne. Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, że wsparcie finansowe przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w ramach którego województwo zdobyło prawie 3 mld EUR!) będzie rozdzielane przy współudziale władz lokalnych. Służyć  właśnie temu będą dwa tzw. instrumenty terytorialne: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  oraz Subregionalny Program Rozwoju (SPR). To zupełna nowość w porównaniu do perspektywy 2007-2013. W ramach  ZIT zostanie rozdzielone 236 mln EUR na projekty, które będą realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków i 14 ościennych gmin (czyli: gm. Biskupice, gm. Czernichów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, gm. Liszki, gm. Michałowice, gm. Mogilany, gm.  Niepołomice, gm. Skawina, gm.  Świątniki Górne, gm. Wieliczka, gm. Wielka Wieś, gm. Zabierzów, gm. Zielonki) – decyzja o tym, które z nich faktycznie uzyskają unijne wsparcie, należy do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (w którego szeregach znajdują się przedstawiciele każdej z 15 gmin objętych ZIT). Już wiadomo, że część środków z puli 236 mln EUR zostanie przeznaczona na dofinansowanie 119 projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego (wymienionych w załączonej tabeli). O pozostałą sumę będzie można się ubiegać w ramach ogłaszanych stopniowo konkursów.

Zobacz linki:

- Strategia ZIT

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Strategia_ZIT_prezentacja.pdf

 


- Lista 119 kluczowych inwestycji realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Wykaz_projektow_zgloszonych_do_realizacji_w_trybie_pozakonkursowym_ZIT.pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa