Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek

20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek „ w ramach Poddziałanie 6.1.1 - Ochrona i opieka nad zabytkami, RPO WM 2014-2020.

Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt obejmuje udostępnienie i wyeksponowanie jednego z najcenniejszych obiektów fortecznych dawnej Twierdzy Kraków, poprzez rewitalizację budynków Fortu nr 52, wprowadzenie na jego teren utwardzonych ścieżek pieszych zlokalizowanie elementów małej architektury (oświetlenia, tablic informacyjnych) czy wyeksponowanie bryły fortu z projektowanych punktów widokowych. Udostępnienie i wyeksponowanie oznacza również podniesienie standardów turystyki poprzez poprawę bezpieczeństwa zwiedzających, ułatwienie dostępności obiektu (zarówno dla turystów, jak i dla mieszańców okolicznych osiedli) oraz podniesienie jakości oferty dydaktycznej fragmentu dawnej Twierdzy Kraków. Zakres pracy obejmuje:

- prace konserwatorskie i remontowe przy budynku koszar szyjowych i kaponiery;

- doprowadzenie mediów;

- montaż stałego wyposażenie dla instytucji kultury (luster, drążków, karniszy);

- przygotowanie nawierzchni dla imprez plenerowych;

- lokalizację obiektów małej architektury: koszy na śmieci, oświetlenia;

- lokalizację ielementów turyst. (m.in. tablice pulpitowe)

- lokalizację i propozycję formy upamiętnienia miejsca lądowania „Candie” (jest to odpowiedź na coroczne, coraz popularniejsze obchody rocznicowe, odbywane z Przedstawicielami Władz Miasta, Konsulatu Generalnego USA, delegacjami Wojska Polskiego),

- lokalizację barier bezpieczeństwa na krawędziach przeciwstoku fosy,

- lokalizację punktów widokowych (ekspozycyjnych) prezentujących najważniejsze elementy fortu,

Nadrzędną wytyczną projektu jest stworzenie nowoczesnego ośrodka kultury zapewniającego szeroki wachlarz działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ograniczonych do niezbędnego minimum ingerencjach zarówno w substancję, jak i w formę zabytkowego obiektu.

Koszt projektu wynosi 10 990 213,81  PLN, natomiast dofinansowanie wynosi 6 519 593,98 PLN.

pokaż metkę
Autor: Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także