Aktualności

Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020

W ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Miejska Kraków zgłosiła blisko sto uwag do przedmiotowego dokumentu.

Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa.

Miliony na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie projektu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, złożonego w ramach konkursu do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.