Aktualności

Projekt „Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uzyskał dofinansowanie

W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który będzie realizowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

Podpisana umowa o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej

W dniu 28.12.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie.

Kolejne projekty z dofinansowaniem

5 grudnia 2017 r.  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Projekty MPEC S.A. z dofinansowaniem

W październiku br. pomiędzy MPEC SA. w Krakowie a NFOŚiGW zostały podpisane umowy o dofinansowanie trzech projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ok. 150 mln zł, a realizacja projektów wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2.5 o ok. 60 Mg/rok.

Umowa o dofinansowanie dla Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie zawarta

19 października bieżącego roku Gmina Miejska Kraków zawarła z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci przy Komisji Europejskiej umowę o dofinansowanie dla projektu Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Dofinansowanie wynosi 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartości szacowanej na 2 350 000 EUR.

Kolejne wielomilionowe dofinansowanie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej ze środków Funduszu Spójności

W dniu  30 października 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie dla Projektu  pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI.

Planowany całkowity koszt Projektu przekracza kwotę 70 mln zł, natomiast dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia udzielone w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, to blisko 36,6 mln zł. Projekt zostanie w całości ukończony do końca 2020 roku.

http://wodociagi.krakow.pl/aktualnosc/podpisanie-umowy-gospodarka-wodno-sciekowa-w-krakowie---etap-vi,1261.html

 

Projekty z zakresu transportu miejskiego z dofinansowaniem

3 października Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla dwóch projektów z zakresu budowy i modernizacji linii tramwajowych.

Projekty, dla których zawarto umowy to Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Parkingi w systemie P+R z dofinansowaniem

26 września Gmina Miejska Kraków zawarła umowy o dofinansowanie dla trzech projektów z zakresu budowy parkingów w systemie parkuj i jedź.

Trzy projekty obejmują budowę parkingów P+R zlokalizowanych w Bieżanowie na terenie pętli tramwajowej Nowy Bieżanów, którego pojemność wyniesie 110 miejsc parkingowych, Kurdwanowie na terenie pętli tramwajowej Kurdwanów – 170 miejsc parkingowych i Małym Płaszowie w okolicach pętli tramwajowej Mały Płaszów, zaplanowany na 166 miejsc parkingowych.

Przedszkola z dofinansowaniem unijnym

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami   Umowa została podpisana 22.09.2017 roku.

Wartość projektu 4 580 581,41zł ,  dofinansowanie 3 889 728,51 zł

Podpisano umowę na realizację projektu Rodzicu nie jesteś sam!

W dniu 29.09.2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. Rodzicu nie jesteś sam! Celem głównym projektu jest wsparcie młodych rodzin i pomoc w adaptacji do roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka.