Aktualności

„Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”

W dniu 15 maja br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok. 4,5 mln zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie ok. 1,1 mln zł przewidziane jest podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowego KS Korona w Krakowie.

Konkurs z nagrodami!

Informujemy o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konkurs polega na odwiedzaniu miejsc związanych z funduszami europejskimi i zbieraniu pieczątek na specjalnie przygotowanej mapce obiektów. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej: Konkurs miniszlak Funduszy Europejskich

Zachęcamy do udziału!

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”

W dniu 25 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych.

Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie projektów związanych z budową ścieżek rowerowych

W dniu 13 kwietnia br.  Zarząd Województwa - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski , Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT (Zintegrowane Inwestycja Terytorialne) dwa projekty  tj.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie” oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie”.

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - Dziedzictwo regionalne, Typ projektu D - Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.„ Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”. Przedmiotowy projekt będzie realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej . Gmina zyska dofinansowanie w wysokości 2,99 mln zł. Wartość projektu to około 4, 94 mln zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

Kolejny projekt Gminy Miejskiej Kraków został wybrany do dofinansowania. 23 lutego 2017 roku   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wybrała do dofinansowania projekt pn.„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie”, który będzie realizowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości 7,86 mln zł. Wartość projektu to około 16, 43 mln zł

Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”  w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Restauracja Fortu 52a Łapianka

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykonane zostaną prace remontowe przy koszarach szyjowych, ostrogu bramnym i na terenie otaczającym fort.

Wartość całkowita projektu wynosi 6,69 mln zł w tym dofinansowanie 3,12 mln zł.

Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie

Gmina Miejska Kraków 21 lutego 2017 roku zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko.

Wartość całkowita projektu wynosi 293,89 mln zł, w tym dofinansowanie 179,47 mln zł.

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1.