Aktualności

Umowa dla rozbudowy ulicy Myślenickiej podpisana

30 sierpnia Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie.

Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

W dniu 29.08.2017 r.  zawarto umowę dofinansowania dla projektu pn. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzone kompleksowa termomodernizacja w 20 budynkach, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 20,6 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 12,4 mln zł.

Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  17 sierpnia 2017 roku zawarło umowę o dofinansowanie dla projektu  Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie  5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Wartość całkowita projektu wynosi 16,7 mln zł, w tym dofinansowanie 11,5 mln zł.

Podpisano umowę o dofinansowanie termomodernizacji obiektów Centrum Kultury: „Dworek Białoprądnicki”

W dniu 31 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

W ramach inwestycji o wartości: 1 452 817,15 zł i dofinansowaniu UE: 684 525,85 zł przewiduje się wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków należących do zespołu Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, obejmującej docieplenie przegród, wymianę stolarki oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

Podpisano umowę na termomodernizację Nowohuckiego Centrum Kultury

W dniu 30 czerwca  br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn. "Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią".

Smakowite dziedzictwo - SlowFood-CE

W czerwcu bieżącego roku Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food. Projekt jest realizowany dzięki otrzymaniu środków z Programu Interreg Europa Środkowa.

Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa

W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego, oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Przyznane dofinasowanie na realizację Projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dnia 29 czerwca br. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zawarł umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT.

Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa

27 czerwca br. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.2.1.Gospodarka odpadami – ZIT.

Kolejne umowy o dofinasowanie dla ścieżek rowerowych

W dniu 29.06.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla dwóch ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (całkowita wartość projektu: 5 055 000,00 zł, w tym 3 553 440,67 zł dofinansowanie UE) oraz Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (całkowita wartość projektu: 1 266 993,96 zł, w tym 1 076 944,84 zł dofinansowanie UE).