Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 663 pasujących obiektów:
Pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego od dziś (14 czerwca, wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich będzie można oglądać wystawę  miniOSSA Designing In The Dark 2011. Ekspozycja jest efektem warsztatów, podczas których studenci Wydziału Architektury zastanawiali się jak najlepiej przystosować przestrzeń publiczną do potrzeb  osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej a rozwój miast w zaawansowanym okresie transformacji gospodarczej” – pod takim hasłem 25 maja na Akademii Górniczo – Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął wydarzenie honorowym patronatem.
Zakończony krakowski 24-godzinny Climathon przyniósł zwycięstwo projektowi alternatywnej organizacji przestrzeni publicznej na Kazimierzu, uwolnionej od samochodów. Nad pomysłami na działania lokalne podejmowane dla ochrony klimatu pracowało 8 zespołów. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie – przez Fundację Aeris Futuro i Urząd Miasta Krakowa.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym oceniła działania podejmowane przez miasta na rzecz ograniczenia liczby nośników reklamowych i poprawienie estetyki przestrzeni publicznej. Zdaniem NIK, najlepsze efekty osiągnięto w Krakowie i we Wrocławiu. W Krakowie na Rynku Głównym i w obrębie Starego Miasta zniknęło wiele nielegalnych reklam.
Miasto pracuje wspólnie z PKP PLK w zakresie ustalenia warunków i zasad, na podstawie których gmina posiadałaby tytuł prawny do realizacji pod estakadami kolejowymi celów miejskich – ciągów pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszącej.
Zapraszamy na wirtualną podróż po krakowskich inwestycjach. Zdjęcia ilustrują zmiany, jakie zaszły w naszym mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pokazują, że od 2003 roku Kraków to nie tylko miasto nowych dróg i mostów, za jakie do niedawna uchodził. Rewitalizowana jest przestrzeń publiczna. Rozpoczęto inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska.
Zapraszamy na wirtualną podróż po krakowskich inwestycjach. Zdjęcia ilustrują zmiany, jakie zaszły w naszym mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pokazują, że od 2003 roku Kraków to nie tylko miasto nowych dróg i mostów, za jakie do niedawna uchodził. Rewitalizowana jest przestrzeń publiczna. Rozpoczęto inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska.
System nakazów i zakazów został wprowadzony po to, by chronić sylwetę Starego Miasta, osie i punkty widokowe tak, aby możliwie nie zakłócać widoku na charakterystyczne elementy zabytkowego układu urbanistycznego Krakowa. Zapisy uchwały pozwalają na przeciwdziałanie nadmiernej działalności handlowej i usługowej ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową parku i związaną z nią estetyką.  
Centrum Krakowa stanowi dziedzictwo kultury nie tylko polskiej, czy europejskiej, ale światowej, choćby z uwagi na wpisanie w 1978 r. Starego Miasta wraz z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ponadto Stare Miasto wraz z Wawelem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem zostało uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50, poz. 418). Dlatego też, mając na uwadze unikalne walory krajobrazu kulturowego historycznego charakteru przestrzeni publicznej Starego Miasta, Rada Miasta Krakowa objęła obszar Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem szczególną formą ochrony, przewidzianą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaką jest park kulturowy.