górne tło

O nas

W styczniu 2007 roku w Urzędzie Miasta Krakowa powstało Biuro Funduszy Europejskich. Jego podstawowym zadaniem była koordynacja, monitorowanie oraz nadzór nad przygotowaniem projektów przez wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz nad zgłoszeniem ich do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W wyniku reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa, od dnia 1 stycznia 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, w skład którego wszedł Referat Funduszy Europejskich, a od lutego 2024 roku dodatkowo Referat Projektów Międzynarodowych. Podstawowym celem tych referatów jest koordynacja procesu pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych na realizację projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

 

Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w strukturze organizacyjnej UMK:

Prezydent

II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju

Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

 

Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowy zakres działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji reguluje Zarządzenie PMK nr 551/2024 z dnia 22 lutego 2024 r.

Z dokumentu tego wynikają następujące zadania Referatu Funduszy Europejskich w odniesieniu do projektów unijnych:

1. pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania z funduszy zewnętrznych w zakresie możliwości ich wykorzystania przez komórki organizacyjne UMK, miejskie jednostki organizacyjne;

2. rozpoznawanie potrzeb komórek organizacyjnych UMK, miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie potrzeby pozyskania środków z funduszy zewnętrznych;

3. pomoc i konsultacje w zakresie przygotowania i aplikacji projektów do pozyskania dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych;

4. pomoc i konsultacje przy wdrażaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych w ramach funduszy zewnętrznych;

5. konsulting obejmujący indywidualną współpracę z komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi i miejskimi spółkami od podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku do jego ostatecznego rozliczenia;

6. koordynowanie procesu aplikacyjnego dla projektów planowanych i realizowanych w ramach obowiązującej Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących dla odpowiednich programów unijnych;

7. bieżąca analiza dokumentów programowych, strategii, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z wdrażaniem przedsięwzięć unijnych. Koordynacja i konsultacje z komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi w zakresie zgłaszania uwag z ramienia Gminy Miejskiej Kraków do wyżej wymienionych dokumentów;

8. współpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w ramach Zespołu Zadaniowego ds. współpracy metropolitalnej;

 

Z kolei zgodnie z ww. powołanym Zarządzeniem Referat Projektów Międzynarodowych ma następujący zakres działania:

1. pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania ze środków zagranicznych w zakresie możliwości ich wykorzystania przez komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne celem realizacji projektów międzynarodowych;

2. rozpoznawanie potrzeb komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskania zagranicznych środków finansowych oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych celem realizacji projektów międzynarodowych;

3. konsultacje i współpraca dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania dofinansowania ze środków zagranicznych na realizację projektów międzynarodowych;

4. konsultacje i współpraca przy przygotowaniu umów o dofinansowanie oraz aneksów do umów o dofinansowanie;

5. konsultacje przy rzeczowej i finansowej realizacji projektów przez komórki organizacyjne UMK oraz miejskie jednostki organizacyjne;

6. monitorowanie działań projektowych pod kątem ich zgodności z założeniami programowymi i projektowymi, a w szczególności z umową, wnioskiem aplikacyjnym i wytycznymi Lidera projektu;

7. współpraca z Liderami projektów, partnerami projektu oraz instytucjami rozliczającymi i kontrolującymi projekty;