Regionalny Program Operacyjny

Wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (wersja 3.0) uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu Międzyresortowego do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE.

Regionalny Program Operacyjny
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Oznacza to, że zakończony został kolejny etap konsultacji projektu programu i wkrótce możliwe będzie zakończenie jego konsultacji na poziomie krajowym, a po przyjęciu ostatecznej wersji projektu przez Zarząd Województwa, dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej w celu wynegocjowania jego ostatecznego kształtu.

6 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął trzecią wersję projektu. Dokument uwzględnia wyniki konsultacji społecznych, którym – zgodnie z wymogami ustawowymi – została poddana druga wersja projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W pracach nad programem zostały także wykorzystane wnioski z konsultacji społecznych Założeń MRPO oraz pierwszej wersji projektu.Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na infrastrukturę transportową, politykę energetyczną i przedsiębiorczość. W ramach zintegrowanego podejścia terytorialnego specjalne środki zostały wydzielone w programie na wsparcie pięciu subregionów województwa (Subregionalny Program Rozwoju) oraz Metropolii Krakowskiej tworzonej przez Miasto Kraków i 13 gmin otaczających stolicę regionu (Zintegrowana Inwestycja Terytorialna).

W latach 2014-2020 wrośnie rola regionów w zarządzaniu środkami unijnymi. Ze względu na wysoką ocenę wdrażania regionalnych programów operacyjnych w obecnej perspektywie oraz zakładany podział działań pomiędzy programy krajowe i regionalne w latach 2014-2020 ma nastąpić dalsza decentralizacja systemu zarządzania polityką spójności. Przełoży się to na wielkość środków zarządzanych przez regiony. Wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych na poziomie regionu.

 

Źródło: UMWM

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także