Konsultacje społeczne programu URBACT III

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na stronie programu URBACT.

Konsultacje społeczne programu URBACT III
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Oprócz konsultacji prowadzonych na poziomie europejskim, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne programu na poziomie krajowym. W tym celu w najbliższym czasie na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostanie umieszczona również polska wersja językowa Programu mająca charakter pomocniczy. Z uwagi na międzynarodowy charakter programu tłumaczenie to ma charakter roboczy i ma na celu pomóc zainteresowanym w przygotowaniu odpowiedzi w języku polskim. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i innych obowiązuje oryginał projektu Programu URBACT III w języku angielskim. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do 16 maja br. wyłącznie drogą elektroniczną i z wykorzystaniem załączonego formularza uwag na adres polityka.regionalna@mir.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje URBACT III". Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Projekt Programu jest efektem współpracy grupy państw członkowskich UE, Instytucji Zarządzającej Programem URBACT II oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w ramach prac międzynarodowej grupy roboczej, w której uczestniczyła również Polska. Wyniki konsultacji europejskich jak i krajowych będą pomocne przy formułowaniu jego ostatecznego kształtu przed złożeniem projektu do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia. Program ma zostać przekazany KE 20 czerwca br., natomiast rozpoczęcie realizacji programu przewidywane jest na styczeń 2015 r.

URBACT III będzie programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Przewiduje się, że łączny budżet programu na lata 2014-2020 wyniesie ok. 96 mln euro (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wynosiło ok. 74,3 mln euro). Intencją jest, aby URBACT III działał jako europejski program wymiany wiedzy i nauki, promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Pozwoli on miastom europejskim współdziałać w celu wypracowania rozwiązań dla wyzwań stojących przed miastami oraz wymieniać dobre praktyki, doświadczenia i rozwiązania ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w politykę miejską w całej Europie. Więcej informacji o podstawowych założeniach Programu URBACT III w języku polskim można znaleźć na stronie Polskiego Punktu Kontaktowego URBACT , którego funkcje pełnią wspólnie Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Instytut Rozwoju Miast.

Porównując projekt URBACT III do URBACT II należy podkreślić umożliwienie współpracy miast  w ramach trzech sieci: action planning network, implementation network oraz transfer network (dotychczas funkcjonowała tylko jeden rodzaj sieci współpracy). Zwiększeniu ulegnie także budżet programu - więcej środków zostanie przeznaczonych na wymianę doświadczeń między miastami oraz wsparcie dla miast (spotkania, warsztaty). Zwiększy się też rola i zadania Krajowych Punktów Kontaktowych, dla których będzie wydzielona część budżetu. Jest to istotna zmiana w stosunku do programu URBACT II. Przewidywane zadania Krajowych Punktów Kontaktowych to: informowanie o programie i możliwościach nawiązania współpracy, komunikacja z IZ URBACT – sieciowanie, konkursy, dzielenie się zdobytą wiedzą, organizowanie wydarzeń, ułatwianie dialogu między władzami narodowymi, miastami a innymi partnerami, pomoc logistyczna.

Wszelkie pytania dotyczące programu jaki i konsultacji można kierować na adres polityka.regionalna@mir.gov.pl.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA DŁUGOSZ
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także