górne tło

Gdzie po dotacje?

W Krakowie działa kilka instytucji, które, realizując projekty sektorowe szczebla centalnego, rozdzielają środki unijne dla podmiotów z województwa małopolskiego. Ponadto zajmują się organizacją szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów programów unijnych oraz udzielają informacji w zakresie aplikowania o te środki.

 

Poniżej zamieszczamy informacje o instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego to jednostka odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).

Przyjmuje wnioski przygotowane przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, uczelnie, instytucje otoczenia biznes czy przedsiębiorców w zależności od poszczególnych konkursów.

 

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Małopolskiego, który m.in. organizuje działania finansowane ze środków UE zarówno dla osób indywidualnych, firm czy instytucji.

Ponadto przyznaje unijne dotacje dla projektodawców PO KL oraz osób chcących skorzystać ze środków UE.

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR) jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Współpracuje przy wdrażaniu programów kierowanych do przdsiebiorcstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Ponadto prowadzi usługi konsultacyjne dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków z UE na poszczególne działania.

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest instytucją, która  zajmuje się obsługą podmiotów, które mogą być beneficjentami II Osi Priorytetowej programu MRPO. W zalezności od konkursów organizowanych przez MPC beneficjentami mogą być:

  1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. instytucje otoczenia biznesu,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. jednostki naukowe- szkoły wyższe.

MCP organizuje również konsultacje o szkolenia dotyczące sposobów pozyskiwania środków z UE dla powyższych beneficjentów.