górne tło

Kolejna ścieżka rowerowa z dofinansowaniem unijnym

31 sierpnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 9 372 292,11

Koszty kwalifikowane: 8 475 392,33

Wartość dofinansowania: 7 627 853,08 (90% kosztów kwalifikowanych)

Inwestycja jest zlokalizowana w zachodniej części Krakowa na obszarze dzielnic VI – Bronowice oraz VII- Zwierzyniec. Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 6,3 km wraz z oświetleniem oraz elementami małej architektury wzdłuż obwałowań rzeki Rudawy od ul. Kościuszki do okolic ul. Dolińskiego (teren przy dawnym korycie Młynówki Królewskiej).

Termin zakończenia projektu to 30 listopada br.