górne tło

Dofinansowanie dla Centrum Kultury Podgórza

7 czerwca 2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu: „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza", który będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 567 969,85 PLN, zaś wartość dofinansowania 976 642,24 PLN. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 2018.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w obrębie zabytkowej siedziby Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie. Będą to: remont i prace konserwatorskie elewacji frontowej oraz części elewacji od strony dziedzińca, wymiana stolarki okiennej zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych takich jak pochylnia w bramie wejściowej i platforma samojezdna oraz wymiana drzwi wewnętrznych na parterze budynku. Projekt zlokalizowany jest na terenie podobszaru rewitalizacji Stare Podgórze Zabłocie wyznaczonego w Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa z 11.01.2017 r.

dolne t�o