górne tło

Przedszkola z dofinansowaniem unijnym

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami   Umowa została podpisana 22.09.2017 roku.

Wartość projektu 4 580 581,41zł ,  dofinansowanie 3 889 728,51 zł

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 16 nowych oddziałów dla 400 dzieci oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracy z takimi dziećmi i likwidacja barier architektonicznych. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (i pośrednio ich rodzice), które nie znalazły miejsca w dotychczas istniejących przedszkolach. Są to w przeważającej części dzieci 3-letnie, które stanowią główną grupę wśród tych, dla których brakuje miejsca w przedszkolach. Drugą grupą są dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (236 dzieci) uczęszczające do 21 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

dolne t�o