górne tło

Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa

W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego, oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Projekt stanowi wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i polegał będzie na udzielaniu dofinansowania do wymiany nieekologicznego systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych.

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania a ich konieczność będzie wynikała z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje oparte o źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe oraz odnawialne źródła energii - pompy ciepła. Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. W wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane urządzenia grzewcze charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone Dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-220 przyznanie dotacji w ramach projektu zostanie poprzedzone oceną energetyczną danego budynku, która określi, czy podjęte w ramach realizacji projektu działania przyczynią się do uzyskania odpowiedniego wskaźnika efektywności energetycznej budynku (150 kWh/m2/rok dla domów jednorodzinnych oraz 135 kWh/m2/rok dla budynków wielorodzinnych), czy też konieczne będzie wykonanie modernizacji energetycznej budynku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 90,8 mln zł, w tym dofinansowanie: 74,8 mln zł.

dolne t�o