górne tło

Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa

27 czerwca br. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.2.1.Gospodarka odpadami – ZIT.

Program usuwanie wyrobów zawierających azbest skierowany jest do mieszkańców Krakowa oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta i polega na współfinansowaniu przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z obiektów rozumianych jako obiekty budowlane oraz z miejsc składowania odpadów zawierających azbest. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu z obszaru miasta zostanie usunięte co najmniej 2 240 Mg wyrobów zawierających azbest, a działania związane z usuwaniem odpadów prowadzone będą do końca roku 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4,7 mln zł, a przyznane dofinansowanie to 3,7 mln zł.

dolne t�o