górne tło

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania.

Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

Studium wykonalności będące przedmiotem projektu będzie stanowić dokument pozwalający na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, w tym kosztów inwestycyjnych oraz montażu finansowego. Zakończenie prac studyjnych zostało zaplanowane na koniec 2020 roku.

Projekt Krakowa znalazł się na liście dziesięciu polskich zadań zarekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Europejską (na dwadzieścia zgłoszonych, kwalifikujących się propozycji). Łącznie Komisja zarekomendowała do dofinansowania 152 projekty Krajów Członkowskich na łączną wnioskowaną wartość dofinansowania w wysokości 2,7 miliardów EUR (liczba zgłoszonych, kwalifikujących się propozycji wyniosła 349).

Obecnie Gmina oczekuje na zakończenie formalnej procedury zatwierdzającej przyznanie dofinansowania i podpisanie umowy, które planowane jest w drugiej połowie 2017 roku.

dolne t�o