górne tło

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku.

Przedmiotem Projektu jest nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego Szpitala oraz doposażenie Szpitala Miejskiego Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz wyposażenie techniczne. W ramach realizacji Projektu powstanie nowoczesny kompleks bloków operacyjnych, w skład których wejdzie 6 sal operacyjnych oraz pomieszczenia towarzyszące wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny.

dolne t�o